Szczegóły szkolenia

Kurs I stopnia - dla kandydatów na księgowego

Kurs dla kandydatów na księgowego jest kursem I - go stopnia w czterostopniowej ścieżce edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i obejmuje dwa moduły tematyczne (I-II). Cała ścieżka edukacyjna obejmuje 14 modułów tematycznych (I-XIV).

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 82, poz. 537 (kod zawodu 331301).

Czas trwania kursu wynosi 82 godziny lekcyjne, godzina lekcyjna to 45 minut. Egzamin trwa 2 godziny lekcyjne wliczone w czas trwania kursu.

Wymagania wstępne dla słuchaczy
Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:
a)    posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
b)    uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c)    rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Kurs obejmuje dwa moduły tematyczne:
Moduł I  Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej
Moduł II  Wybrane zagadnienia publicznoprawne

Ramowy program kursu
Moduł I   Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej
1.1     Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne
1.2     Pojęcia wstępne z rachunkowości
1.3     Charakterystyka aktywów i pasywów
1.4     Operacje gospodarcze
1.5     Dowody księgowe
1.6     Księgi rachunkowe
1.7     Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
1.8     Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
1.9     Zasady ustalania wyniku finansowego
1.10  Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości (załącznik nr 4 i 5 ustawy)
1.11    Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
1.12    Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
1.13    Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Moduł II   Wybrane zagadnienia publicznoprawne
2.1.     System podatkowy w Polsce i Ordynacja podatkowa
2.2     VAT – ogólne zasady podatku
2.3     Podatki dochodowe – formy opodatkowania działalności gospodarczej
2.4     Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
2.5     Ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa
2.6     Podstawy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Sposób i forma zaliczenia
Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2012, poz. 186).

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

Planowane terminy kursu:

06 maja 2017 r. (do 01 lipca 2017 r.) zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9-15.30
08 maja 2017 r. (do 17 lipca 2017 r.) zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 17-20.15
24 czerwca 2017 r. (do 26 sierpnia 2017 r.) zajęcia co dwa tygodnie w soboty i niedziele w godz. 9-15.30
23 września 2017 r. (do 25 listopada 2017 r.) zajęcia co dwa tygodnie w soboty i niedziele w godz. 9-15.30
02 października 2017 r. (do 18 grudnia 2017 r.) zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 17-20.15

Prowadzący: wykładowcy Instytutu

Zajęcia będą w salach wykładowych SKwP w Warszawie przy ul. Górnośląskiej lub LO im. M.Reja Pl. Małachowskiego 1

 Podane terminy mogą z przyczyn niezależnych od Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych ulec zmianie.

Cena kursu wynosi 1 910 zł.
Cena dla absolwentów kursów SKwP 1 814,50 zł.
Dla członków SKwP cena kursu wynosi 1 719 zł.
Możliwość uregulowania należności za kurs w dwóch ratach:
1 rata - 1 000 zł. ; 2 rata - 910 zł.

Cena kursu obejmuje: podręczniki, autorskie materiały szkoleniowe, egzamin, zaświadczenie o ukończeniu kursu, certyfikat księgowego potwierdzający ukończenie I stopnia kwalifikacyjnego ścieżki edukacyjnej SKwP.

 
Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać na numer konta:

        PKO BP XV O/Centrum Warszawa  65 10201156 0000790200075523

        Osoba do kontaktu: Henryk Rajewski - Specjalista w Dziale Szkoleń  
        tel. (22) 521 32 93  fax. (22) 521 32 95
        e-mail:  henryk.rajewski@skwp.pl  

Zobacz również:

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) - II stopień
Kurs dla kandydatów na głównego księgowego - III stopień
Kurs dla kandydatów na dyplomowanego księgowego - IV stopień

Rodzaj
Kurs
Cena
1910.00 zł
Zaliczka
0.00 zł
Miejsce zajęć
Obiekt
Adres
Tematyka
Rachunkowość
Ceny specjalne
Dla członków SKwP cena kursu wynosi 1719 zł.
Liczba godzin
82
Data rozpoczęcia
-
Data zakończenia
-
Wykładowca
Wykładowcy Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych
Dni tygodnia w których odbywa się kurs
poniedziałki i środy w godz. 17.00-20.15
soboty i niedziele w godz. 9.00-15.30


W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.

Polecamy