Szczegóły szkolenia

Kurs I stopnia - dla kandydatów na księgowego

Kurs dla kandydatów na księgowego jest kursem I - go stopnia w czterostopniowej ścieżce edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i obejmuje dwa moduły tematyczne (I-II). Cała ścieżka edukacyjna obejmuje 14 modułów tematycznych (I-XIV).

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 331301).

Czas trwania kursu wynosi 82 godziny lekcyjne, godzina lekcyjna to 45 minut. Egzamin trwa 2 godziny lekcyjne wliczone w czas trwania kursu.

Wymagania wstępne dla słuchaczy
Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:
a)    posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
b)    uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c)    rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Kurs obejmuje dwa moduły tematyczne:
Moduł I  Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej
Moduł II  Wybrane zagadnienia publicznoprawne

Ramowy program kursu
Moduł I   Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej
1.1     Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne
1.2     Pojęcia wstępne z rachunkowości
1.3     Charakterystyka aktywów i pasywów
1.4     Operacje gospodarcze
1.5     Dowody księgowe
1.6     Księgi rachunkowe
1.7     Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
1.8     Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
1.9     Zasady ustalania wyniku finansowego
1.10  Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości (załącznik nr 4 i 5 ustawy)
1.11    Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
1.12    Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
1.13    Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Moduł II   Wybrane zagadnienia publicznoprawne
2.1.     System podatkowy w Polsce i Ordynacja podatkowa
2.2     VAT – ogólne zasady podatku
2.3     Podatki dochodowe – formy opodatkowania działalności gospodarczej
2.4     Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
2.5     Ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa
2.6     Podstawy rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Sposób i forma zaliczenia
Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2012, poz. 186).

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

Planowane terminy kursu:
27 listopada 2017 r. (do 19 lutego 2018 r.) zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 17-20.15
02 grudnia 2017 r. (do 17 lutego 2018 r.) zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9-15.30
Prowadzący: wykładowcy Instytutu

Zajęcia będą w salach wykładowych SKwP w Warszawie przy ul. Górnośląskiej lub LO im. M.Reja Pl. Małachowskiego 1

 Podane terminy mogą z przyczyn niezależnych od Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych ulec zmianie.

Cena kursu wynosi 1 910 zł.
Cena dla absolwentów kursów SKwP 1 814,50 zł.
Dla członków SKwP cena kursu wynosi 1 719 zł.
Możliwość uregulowania należności za kurs w dwóch ratach:
1 rata - 1 000 zł. ; 2 rata - 910 zł.

Cena kursu obejmuje: podręczniki, autorskie materiały szkoleniowe, egzamin, zaświadczenie o ukończeniu kursu, certyfikat księgowego potwierdzający ukończenie I stopnia kwalifikacyjnego ścieżki edukacyjnej SKwP.

 
Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać na numer konta:

        PKO BP XV O/Centrum Warszawa  65 10201156 0000790200075523

        Osoba do kontaktu: Henryk Rajewski - Specjalista w Dziale Szkoleń  
        tel. (22) 521 32 93  fax. (22) 521 32 95
        e-mail:  henryk.rajewski@skwp.pl  

Zobacz również:

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) - II stopień
Kurs dla kandydatów na głównego księgowego - III stopień
Kurs dla kandydatów na dyplomowanego księgowego - IV stopień

Rodzaj
Kurs
Cena
1910.00 zł
Zaliczka
0.00 zł
Miejsce zajęć
Obiekt
Adres
Tematyka
Rachunkowość
Ceny specjalne
Dla członków SKwP cena kursu wynosi 1719 zł.
Liczba godzin
82
Data rozpoczęcia
-
Data zakończenia
-
Wykładowca
Wykładowcy Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych
Dni tygodnia w których odbywa się kurs
poniedziałki i środy w godz. 17.00-20.15
soboty i niedziele w godz. 9.00-15.30


W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.

Polecamy

  • sfiia
  • Panda cukierki
  • randstad
  • PTE