Szczegóły szkolenia

Kurs II stopnia - dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego)

Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości jest kursem II - go stopnia w czterostopniowej ścieżce edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i obejmuje trzy moduły tematyczne (III, IV i V). Cała ścieżka edukacyjna obejmuje 14 modułów tematycznych (I-XIV).

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu  specjalisty ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 241103).

Czas trwania kursu wynosi  200 godzin lekcyjnych; godzina lekcyjna to 45 minut. Egzamin trwa 4 godziny lekcyjne wliczone w czas trwania kursu.

Wymagania wstępne dla słuchaczy
Słuchaczem kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości może być osoba:
a) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:
• zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia certyfikacji, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP)
    lub
• zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydata na księgowego
    lub
• tytułem technika rachunkowości
    lub
• inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną,
b) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
c) rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Ramowy program kursu
Kurs obejmuje trzy moduły dydaktyczne:
Moduł III - Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej
Moduł IV - Prawo podatkowe
Moduł V - Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego

Ramowy program kursu
Moduł III - Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej
3.1     Zagadnienia organizacji rachunkowości
3.2     Zagadnienia IT
3.3     Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki
3.4     Rozrachunki
3.5     Materiały i towary
3.6     Niefinansowe aktywa trwałe
3.7     Inwestycje i zobowiązania finansowe
3.8     Kapitały (fundusze) własne
3.9     Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
3.10     Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej
3.11     Wynik finansowy
3.12     Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego
3.13     Zasady zawodowej etyki w rachunkowości

Moduł IV - Prawo podatkowe
4.1     Podatek od towarów i usług (VAT)
4.2     Formy prowadzenia działalności gospodarczej a opodatkowanie dochodów
4.3     Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT)
4.4     Podmiot gospodarczy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń dla pracowników (PIT)
4.5     Podatki kosztowe i opłaty
4.6     Wybrane problemy Ordynacji podatkowej

Moduł V - Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego
5.1     Prawo pracy
5.2     Prawo ubezpieczeń społecznych
5.3     Prawo gospodarcze

Sposób i forma zaliczenia
Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 60% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2012, poz. 186).
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat specjalisty ds. rachunkowości potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu II stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

Rozpoczęcie najbliższych zajęć


5 grudnia 2017 r. ( do 4 października 2018 r. ) - przerwa wakacyjna lipiec/sierpień

Zajęcia we wtorki i czwartki w godz. 17:00-20:15

9 grudnia 2017 r. ( 24 czerwca 2018 r. )

 Zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godz. 9:00 - 15:30

Cena kursu wynosi 4 220 zł (możliwość płatności w ratach).
Cena dla absolwentów kursów SKwP 4 009 zł
Dla członków SKwP cena kursu wynosi 3 798 zł

Cena kursu obejmuje: podręczniki i autorskie materiały szkoleniowe, egzamin, zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat specjalisty ds. rachunkowości.

Kurs zwolniony z podatku VAT!

Osoba do kontaktu: Elżbieta Wilk - Specjalista w Dziale Szkoleń
tel. (22) 521 32 94; (22) 629 00 66 w.94, fax.(22) 521 32 95
e-mail: elzbieta.wilk@skwp.pl

Zobacz również:
Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego - I stopień
Kurs dla kandydatów na głównego księgowego - III stopień
Kurs dla kandydatów na dyplomowanego księgowego - IV stopieńRodzaj
Kurs
Cena
4220.00 zł
Zaliczka
0.00 zł
Miejsce zajęć
Obiekt
Instytut SKwP
Adres
Warszawa
Tematyka
Rachunkowość
Ceny specjalne
Dla członków SKwP cena kursu wynosi 3780 zł.
Liczba godzin
200
Data rozpoczęcia
-
Data zakończenia
-
Wykładowca
Wykładowca Instytutu
Dni tygodnia w których odbywa się kurs
wtorki/czwartki 17:00 - 20:15
soboty i niedziele 9:00 - 15:30
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.

Polecamy

  • sfiia
  • Panda cukierki
  • randstad
  • PTE