Szczegóły szkolenia

Kurs III stopnia - dla kandydatów na głównego księgowego

Kurs dla kandydatów na księgowego jest kursem III - go stopnia w czterostopniowej ścieżce edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i obejmuje pięć modułów tematycznych (VI-X). Cała ścieżka edukacyjna obejmuje 14 modułów tematycznych (I-XIV).

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 121101).

Czas trwania kursu wynosi  212 godzin lekcyjnych; godzina lekcyjna to 45 minut. Egzamin trwa 4 godziny lekcyjne wliczone w czas trwania kursu.

Wymagania wstępne dla słuchaczy
Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:
a) posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,
b) posiadająca wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:
• zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia (certyfikat SKwP)
lub
• zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości
lub
• certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów
lub
• tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, która uzyskała akredytację Stowarzyszenia
lub
• tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym sprawdzianem wiadomości z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia,
c) uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
d) rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

Kurs obejmuje pięć modułów tematycznych:
Moduł VI - Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT – w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe
Moduł VII - Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami
Moduł VIII - Sprawozdania finansowe i ich analiza
Moduł IX - Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
Moduł X - Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia

Ramowy program nauczania
Moduł VI - Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT – w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe
6.1 Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi (Dyrektywy UE, MSR/MSSF)
6.2 Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej
6.3 Odroczony podatek dochodowy
6.4 Wycena składników aktywów działalności operacyjnej – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.5 Aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.6 Kapitały i fundusze własne – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.7 Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.8 Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania (leasing, kontrakty długoterminowe) – z uwzględnieniem skutków podatkowych
6.9 Etyka i wartości zawodowe – szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych

Moduł VII - Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami
7.1 Rachunek kosztów
7.2 Podstawy rachunkowości zarządczej
7.3 Podstawy zarządzania finansami

Moduł VIII - Sprawozdania finansowe i ich analiza
8.1  Ogólna charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych
8.2 Rachunek przepływów pieniężnych
8.3 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
8.4 Sprawozdanie z działalności
8.5 Konsolidacja sprawozdań finansowych
8.6 Analiza finansowa jako narzędzie oceny kondycji ekonomicznej jednostki gospodarczej

Moduł IX - Prawo podatkowe – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
9.1  Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – praktyczne problemy z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
9.2  Podatek od towarów i usług – praktyczne problemy z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
9.3  Podatkowe prawo międzynarodowe w kontekście przepisów krajowych
9.4  Prawo karne skarbowe i postępowanie podatkowe

Moduł X - Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia
10.1.  Wybrane obowiązki i prawa przedsiębiorcy
10.2  Wybrane zagadnienia z kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa
10.3  Obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych (m.in. ochrona środowiska, prawo dewizowe)

Sposób i forma zaliczenia
Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 60% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2012, poz. 186).
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r. otrzymuje dodatkowo certyfikat głównego księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu III stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

Terminy rozpoczęcia najbliższych kursów:


11 grudnia 2017 r. ( do 17 października 2018 r.) -przerwa na wakacje lipiec/sierpień

Zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 17:00-20:15

17 marca 2018 r. ( do 15 grudnia 2018 r.) - przerwa na wakacje lipiec/sierpień

Zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godz. 9:00-15:30

Wykładowcy: Instytutu

cena kursu wynosi 4 475 zł. ( możliwość płatności w ratach).
Cena dla absolwentów kursów SKwP 4 251,25 zł.
Dla członków SKwP cena kursu wynosi 4 027,50 zł.

Cena kursu obejmuje: podręczniki i autorskie materiały szkoleniowe, egzamin, zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat specjalisty ds. rachunkowości.

Kurs zwolniony z podatku VAT!

Osoba do kontaktu: Elżbieta Wilk - Specjalista w Dziale Szkoleń 
tel. 22 521 32 94 ; 22 629 00 66 w. 94  fax. 22 521 32 95
e-mail: elzbieta.wilk@skwp.pl

Zobacz również:
Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego - I stopień
Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) - II stopień
Kurs dla kandydatów na dyplomowanego księgowego - IV stopień


Rodzaj
Kurs
Cena
4475.00 zł
Zaliczka
0.00 zł
Miejsce zajęć
Obiekt
Instytut SKwP
Adres
Warszawa
Tematyka
Rachunkowość
Ceny specjalne
Dla członków SKwP cena kursu wynosi 4005 zł.
Liczba godzin
212
Data rozpoczęcia
-
Data zakończenia
-
Wykładowca
Wykładowca Instytutu
Dni tygodnia w których odbywa się kurs
poniedziałki/środy 17:00 - 20:15
soboty/niedziele co dwa tygodnie 9:00 - 15:30
soboty 9:00-15:30
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.

Polecamy

  • sfiia
  • Panda cukierki
  • randstad
  • PTE