Szczegóły szkolenia

Kurs IV stopnia - dla kandydatów na dyplomowanego księgowego

Celem kształcenia jest przygotowanie do uzyskania tytułu zawodowego księgowego. Osoba, która uzyska ten tytuł może pracować na różnych szczeblach organizacji biznesu (od struktur rachunkowości, controllingu finansowego, jako członek zespołów międzyfunkcyjnych, na stanowisku dyrektora, może pełnić funkcję prezesa). Przygotowanie to ma mieć zarówno charakter teoretyczny, jak i praktyczny.


Zakłada się, że kandydatami na dyplomowanych księgowych mogą być osoby prezentujące wysokie wartości etyczne, posiadające postawę sceptyczną oraz zaangażowanie w ustawiczny rozwój i naukę przez całe życie zawodowe. Ponadto powinny posiadać wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (SKwP) z zakresu III stopnia (głównego księgowego) lub
 • zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla III stopnia kwalifikacyjnego, przeprowadzonym przez organizatora kształcenia, a także posiadanie praktyki w dziedzinie rachunkowości:
  • co najmniej dwuletniej przy wykształceniu wyższym,
  • co najmniej pięcioletniej przy wykształceniu średnim.

Po zakończeniu kursu słuchacze mogą przystąpić do części C egzaminu na dyplomowanego księgowego, który przeprowadzony jest przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną.


Zgodnie z przyjętymi uchwałami tytuł zawodowy dyplomowany księgowy może uzyskać osoba, która:
 • ukończyła studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła trzyletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej dwa lata na samodzielnym stanowisku albo posiada wykształcenie uzyskane w Polsce lub za granicą, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe i włada językiem polskim w mowie i w piśmie oraz odbyła sześcioletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej trzy lata na samodzielnym stanowisku,
 • korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ma nieposzlakowaną opinię, a zwłaszcza nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzaminy na dyplomowanego księgowego,
 • złożyła przyrzeczenie.

Ramowy program kursu (160 godzin zajęć dydaktycznych)

Moduł XI Zaawansowana sprawozdawczość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT – 72 godziny lekcyjne
Moduł XII Zarządzanie finansami – wybrane zagadnienia - 28 godzin lekcyjnych
Moduł XIII Rachunkowość zarządcza - 28 godzin lekcyjnych
Moduł XIV Zarządzanie rozliczeniami podatkowymi  - 32 godziny lekcyjne

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości. 


Cena kursu wynosi  3 520 zł.
Cena dla absolwentów kursów SKwP 3 344 zł.
Dla członków SKwP cena kursu wynosi 3 168 zł.
Możliwość uregulowania należności za kurs w trzech ratach: 1 rata -1 300 zł. ; 2 rata -1 100 zł. ; 3 rata -1 100 zł.

Promocyjna cena kursu wynosi od 15 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.
Cena kursu 3450 zł
Cena dla absolwentów kursów SKwP 3277,50 zł.
Dla członków SKwP cena kursu wynosi 3105 zł.


Planowany termin rozpoczęcie zajęć: 

Trwa nabór na edycję 2017 r.

Zajęcia w soboty i niedziele (co dwa tygodnie) w godz. 9.00-15.30


 
Miejsce zajęć: Warszawa, 

Wykładowcy Instytutu:
Roman Seredyński - biegły rewident
Piotr Woźniak - biegły rewident
Marcin Krupa - biegły rewident
Arkadiusz Lenarcik - biegły rewident
Michał Kołosowski - biegły rewident


                              
  

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.


Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać na numer konta:

PKO BP XV O/Centrum Warszawa  65 1020 1156  0000 7902 0007 5523

Osoba do kontaktu: Henryk Rajewski - Specjalista w Dziale Szkoleń
tel. (22) 521 32 93; fax. (22) 521 32 95
e-mail:
henryk.rajewski@skwp.pl

 

 

 

Zobacz również:

Rodzaj
Kurs
Cena
3520.00 zł
Zaliczka
0.00 zł
Miejsce zajęć
Obiekt
sala wykładowa SKwP
Adres
Warszawa
Tematyka
Rachunkowość
Ceny specjalne
Dla członków SKwP cena kursu wynosi 3160 zł.
Liczba godzin
160
Data rozpoczęcia
trwa nabór
Data zakończenia
-
Wykładowca
Wykładowcy Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych
Dni tygodnia w których odbywa się kurs
sobota, niedziela co 2 tyg. w godz. 9.00-15.30
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.

Polecamy

 • UoR
 • Panda cukierki
 • randstad
 • PTE