Szczegóły szkolenia

Kurs Podatku od osób prawnych CIT

Zapraszamy Państwa do udziału w 4-dniowym kursie podatku dochodowego CIT, podczas którego w przystępny i praktyczny sposób zostaną omówione istotne zagadnienia z zakresu podatku CIT. Kurs adresujemy do wszystkich osób które planują związać swoją przyszłość zawodową z pracą w działach podatkowych firm jak również do wszelkich osób obecnie zajmujących się księgowością i podatkami, które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności. Zaletą 4 – dniowego kursu jest kompleksowe omówienie szerokiego spektrum zagadnień potrzebnych we właściwym rozliczeniu podatku CIT, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych w 2016 roku.

I. Dzień I

1. Ogólne zasady ustalania podstawy opodatkowania.  Dochód jako podstawa opodatkowania.  Przychód jako podstawa opodatkowania.  Strata podatkowa.  Obniżenia stawki podatku CIT dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność – 1 stycznia 2017 r.

2. Klauzula obejścia prawa podatkowego, a CIT – 15 lipca 2016 r.

3. Przychody podatkowe.
1) Przychody z działalności gospodarczej.
 a) Reguła ogólna.  Przychody z tytułu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi oraz częściowego wykonania usługi.   
 b) Przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych.
 c) Przychody z tytułu mediów, w tym z tytułu refakturowania mediów.
 d) Przychody z tytułu pochodnych instrumentów finansowych.  Wynik dodatni na transakcji jako przychód.  
 e) Przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (odsetki, odszkodowania, kary umowne), w tym problem kapitalizacji odsetek.  
 f) Zaliczka jako przychód nie stanowiący przychodu podatkowego.  Kiedy zaliczka, a kiedy przychód?
 g) Rabaty, bonifikaty, upusty, skonta, zwroty – korekta przychodów, w rozliczeniu wstecznym, czy w rozliczeniu bieżącym?
2) Przychody z tytułu nieodpłatnie otrzymanych rzeczy, praw oraz innych świadczeń, jak również przychody z tytułu częściowo odpłatnie otrzymanych rzeczy praw oraz innych świadczeń (nieodpłatne ustanowienie służebności, zasiedzenie, nieoprocentowane pożyczki, nieodpłatnie udzielone gwarancje oraz poręczenia, zysk zatrzymany w spółce).
3) Przychody z tytułu umorzonych oraz przedawnionych zobowiązań – w tym problem umorzenia odsetek – czy przychód?
4) Aport w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa – przychód w jakiej wysokości – 1 stycznia 2017 r.
5) Przychody niestanowiące przychodów podatkowych, w tym przychody bilansowe niestanowiące przychodów podatkowych.  

4. Koszty uzyskania przychodów.  Definicja oraz rozliczanie kosztów w czasie.
1) Podział kosztów na koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie w ujęciu bilansowym oraz w ujęciu podatkowym.
2) Koszty bezpośrednio związane z przychodem.  Koszty bieżącego okresu.  Koszty lat ubiegłych.  Koszty przyszłych okresów.
3) Koszty pośrednio związane z przychodem.  Oplata wstępna, czynsz inicjalny.  
4) Dzień poniesienia kosztu.  Brak faktury a możliwość rozpoznania kosztów uzyskania przychodów.  Sposób ujęcia księgowego a możliwość rozpoznania kosztów uzyskania przychodów.
5) Obowiązek rozliczenia za pomocą rachunku płatniczego, a koszty uzyskania przychodów – 1 stycznia 2017 r.

5. Reguła szczególna dotycząca momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów.  Koszty pracownicze.

6. Korekta przychodów / kosztów uzyskania przychodów. Błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka.  Korekta „wstecz” czy „na bieżąco” – zmiany 1 stycznia 2016 r.

II. Dzień II

1. Wybrane koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.
1) Koszty reprezentacji.  Reprezentacja a reklama.  Usługi gastronomiczne, usługi cateringowe, artykuły spożywcze, alkohol, prezenty, upominki, gadżety, strój, ubiór pracowników, targi, konferencje, wystrój wnętrza.
2) Koszty eksploatacji samochodów.  Amortyzacja i ubezpieczenie.  Najem krótko oraz długoterminowy.  Leasing.  Samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe.  Ewidencja przebiegu pojazdu – znaczenie dla potrzeb CIT oraz VAT.  Czynsz z tytułu najmu – czy w ramach ewidencji przebiegu pojazdu?
3) Wierzytelności. Wierzytelności przedawnione. Wierzytelności umorzone. Odpis aktualizujące. Wierzytelności odpisane jako nieściągalne. Straty z tytułu zbycia wierzytelności. W kwocie brutto czy netto? Straty z tytułu zbycia przedawnionych wierzytelności. Znaczenie uprawdopodobnienia oraz udokumentowania.
4) Kary umowne oraz odszkodowania. Rozwiązanie umowy najmu przed terminem.
5) Odsetki od pożyczek (kredytów) od podmiotów powiązanych.  Niedostateczna kapitalizacja.  Metoda alternatywna dla niedostatecznej kapitalizacji.  Jak ustalać pośrednie powiazania kapitałowe? Jak ustalać kapitały własne? Jak wybrać oraz zrezygnować z metody alternatywnej?    

III. Dzień III

1. Amortyzacja.  Zasady kwalifikacji do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.  Różnice w ujęciu podatkowym oraz bilansowym.
1) Zasady ustalania oraz modyfikowania wartości początkowej.  Odsetki oraz różnice kursowe.  Remont a ulepszenie – analiza interpretacji oraz orzecznictwa.
2) Metoda oraz stawki amortyzacji.  Różnica w ujęciu bilansowym oraz podatkowym.  Metoda liniowa.  Metoda degresywna.  Stawki z wykazu.  Stawki ustalane indywidualnie.  Stawki podwyższone.  Stawki obniżone.
3) Straty w środkach trwałych.  Likwidacja środka trwałego.  Straty w inwestycji w obcych środkach trwałych.  
4) Odpisy amortyzacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodu, ze szczególnym uwzględnieniem odpisów od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.  Korekta wsteczna, czy w rozliczeniu bieżącym – analiza orzecznictwa.
5) Inwestycje.  Koszty zaniechanych inwestycji.  Zaniechana inwestycja na poziomie dokumentacyjnym – analiza interpretacji.    
6) Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.  Leasing finansowy.  Leasing operacyjny.  Leasing zwrotny.  Leasing nieruchomości.

2. Różnice kursowe.  
1) Różnice w ujęciu bilansowym oraz podatkowym.  
2) Różnice kursowe na przychodach i kosztach.
3) Różnice kursowe od kwoty netto, czy brutto?
4) Różnice kursowe a podatek od wartości dodanej.  
5) Różnice kursowe od własnych środków wyrażonych w walucie obcej.  
6) Lokaty terminowe a różnice kursowe.
7) Różnice kursowe od pożyczek (kredytów).  
8) Przewalutowanie a różnice kursowe.  
9) Różnice kursowe a podatek u źródła.  
10) Analiza orzecznictwa oraz interpretacji.

IV. Dzień IV

1. Podatek u źródła.  
1) Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy.  
2) Wprowadzenia katalogu dochodu (przychodu) uznawanego za osiągany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1 stycznia 2017 r.
3) Dywidendy.
4) Licencje.  
5) Odsetki.  
6) Zakres zastosowania zwolnienia.  
7) Użytkowanie urządzenia przemysłowego.  
8) Usługi niematerialne.
9) Bilety lotnicze.  
10) Certyfikat rezydencji.  
11) Wprowadzenie klauzuli beneficial owner – 1 stycznia 2017 r.
12)  Analiza interpretacji oraz orzecznictwa.

2. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – 1 stycznia 2017 r.

3. Zakład.  CFC LAW.

4. Zaliczki na podatek.  Rozliczenie roczne.  Zeznania podatkowe.  Obowiązki płatnicze oraz informacyjne.

5. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący: Marcin Górski – adwokat, doradca podatkowy, specjalista z zakresu podatków.
Terminy zajęć: trwa nabór
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Górnośląska 7B , siedziba SKwP.
Cena szkolenia: 1420 zł.
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe, lunch.

Rodzaj
Kurs
Cena
1420.00 zł
Zaliczka
0.00 zł
Miejsce zajęć
Obiekt
siedziba SKwP
Adres
Warszawa, ul. Górnośląska 5
Tematyka
Podatki
Liczba godzin
32
Data rozpoczęcia
-
Data zakończenia
-
Wykładowca
Marcin Górski
Dni tygodnia w których odbywa się kurs
zajęcia w weekendy w godz. 9:00 - 15:30
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz, a następnie przesłać faksem.

Polecamy

  • sfiia
  • Panda cukierki
  • randstad
  • PTE