Szczegóły szkolenia

Kurs specjalisty ds. rachunkowości inwestycyjnej

 

(72 godziny zajęć dydaktycznych + 2 godziny egzamin)

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu specjalista ds. rachunkowości inwestycyjnej, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku Dz. U. Nr 82, poz. 537 (kod zawodu 241104).

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które posiadają wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości.

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • Powtórzenie wiadomości z podstaw rachunkowości finansowej.
 • Klasyfikacja inwestycji przedsiębiorstw.
 • Zasady funkcjonowania rynku finansowego.
 • Stopa procentowa i sposoby dyskontowania strumieni pieniężnych.
 • Podstawy teorii portfela papierów wartościowych.
 • Inwestycje finansowe:
 • Istota i podział inwestycji finansowych,
 • Analiza, wycena i ewidencja akcji,
 • Analiza, wycena i ewidencja dłużnych papierów wartościowych,
 • Analiza, wycena i ewidencja instrumentów finansowych (instrumenty pochodne, wbudowane instrumenty pochodne, zabezpieczające instrumenty finansowe),
 • Istota, wycena i ewidencja aktywów pieniężnych (weksle, czeki).
 • Ujawnianie i prezentacja inwestycji finansowych w sprawozdaniu finansowym.
 • Inwestycje niefinansowe:
 • Istota i podział inwestycji niefinansowych,
 • Charakterystyka metod oceny opłacalności inwestycji,
 • Źródła finansowania inwestycji rzeczowych,
 • Wycena i ewidencja w księgach rachunkowych inwestycji niefinansowych,
 • Ujawnianie i prezentacja inwestycji niefinansowych w sprawozdaniu finansowym.

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 50 % punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje dodatkowo zaświadczenie kwalifikacyjne w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości inwestycyjnej.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu: specjalista ds. rachunkowości inwestycyjnej - kod 241104

Prowadzący: Tadeusz Gorycki - biegły rewident

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 
trwa nabór na zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 17.00-20.15

Miejsce kursu: Warszawa, sala wykładowa SKwP

Cena kursu: 1670 zł (możliwa płatność w dwóch ratach: I rata 900 zł. , II rata 770 zł.)

Cena kursu obejmuje: podręczniki, autorskie materiały szkoleniowe, egzamin, zaświadczenie o ukończeniu kursu, zaświadczenie kwalifikacyjne w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości inwestycyjnej.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.


Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać na numer konta:

PKO BP XV O/Centrum Warszawa  65 1020 1156 0000 7902 0007 5523 

Osoba do kontaktu: Henryk Rajewski - specjalista w Dziale Szkoleń

Tel. (22) 521 32 93 ; fax (22) 521 32 95

e-mail: henryk.rajewski@skwp.pl

 

 

Rodzaj
Kurs
Cena
1670.00 zł
Zaliczka
0.00 zł
Miejsce zajęć
Obiekt
sala wykładowa
Adres
Warszawa
Tematyka
Rachunkowość
Liczba godzin
74
Data rozpoczęcia
trwa nabór
Data zakończenia
-
Wykładowca
Tadeusz Gorycki
Dni tygodnia w których odbywa się kurs
poniedziałki i środy w godz. 17.00 - 20.15
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.

Polecamy

 • sfiia
 • Panda cukierki
 • randstad
 • PTE