Szczegóły szkolenia

Kurs specjalisty ds. rachunkowości podatkowej

 

(72 godziny zajęć dydaktycznych + 2 godziny egzamin)

Zakres kursu

Celem kursu jest przeanalizowanie zagadnień z zakresu prawa podatkowego i ich odniesienia w rachunkowości. Realizacja założonego celu odbywać się będzie poprzez rozwiązywanie licznych przykładów, sporządzanie deklaracji podatkowych i ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.

Kurs skierowany jest do słuchaczy rozpoczynających pracę w działach finansowo- księgowych i posiadających zasób wiadomości dotyczących zasad księgowania jak również do pracujących w księgowości a chcących poszerzyć, ugruntować i uaktualnić wiedzę z zakresu podatków.

Program szkolenia:

 • 1. Relacje pomiędzy prawem podatkowym a prawem bilansowym
 • - definicja prawa podatkowego i funkcje podatków
 • - prawo bilansowe i zasady rachunkowości
 • - źródła prawa podatkowego i bilansowego
 • - podatki w polskim systemie podatkowym a rachunkowość
 • - polityka rachunkowości, w tym zakładowy plan kont przystosowany do rozliczeń podatkowych
 • - modele relacji między wynikiem rachunkowym a podatkowym                      
 • 2. Istotne dla księgowego zagadnienia z ustawy Ordynacja podatkowa
 • - zobowiązania podatkowe (zaległość podatkowa, odsetki za zwłokę, opłata prolongacyjna, nadpłata, korekty deklaracji)
 • - interpretacje podatkowe
 • - postępowanie podatkowe
 • - kontrola podatkowa
 • - czynności sprawdzające
 • 3. Podatek dochodowy od osób prawnych
 • a) opodatkowanie wg zasad ogólnych- obowiązki podatnika
 • - zakres podmiotowy i przedmiot podatku
 • - przychody podatkowe i niezaliczane do podatkowych
 • - koszty podatkowe i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
 • - zwolnienia przedmiotowe
 • - podstawa opodatkowania, jej korekty i podatek należny
 • - sporządzanie zeznania podatkowego
 • - powiązanie ewidencji księgowej z analizowanymi problemami podatkowymi
 • - dokumentacja podatkowa (ceny transferowe)
 • b) opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym- obowiązki płatnika
 • - zakres opodatkowania i pobór podatku
 • - deklaracje i informacje podatkowe (CIT-6R, CIT-10Z, IFT-2/IFT -2R)
 • 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • a) zasady opodatkowania dotyczące podatnika
 • - formy opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • - zasady opodatkowania działalności gospodarczej w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • - opodatkowanie progresywne
 • - opodatkowanie liniowe
 • - kształtowanie zaliczek na podatek dochodowy
 • - sporządzanie zeznania podatkowego (PIT-36, PIT 36L)
 • - wykorzystanie ksiąg podatkowych w ustalaniu podatku
 • b) obowiązki nałożone na płatnika
 • - opodatkowanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę
 • - przychody z działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie, wynagrodzenia członków zarządów, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych)
 • - deklaracje i informacje podatkowe: PIT-4R, PIT-11, IFT-1/IFT-1R
 • - wynagrodzenia i potrącenia obligatoryjne w księgach rachunkowych
 • 5. Podatek od towarów i usług
 • - dowody źródłowe wynikające z przepisów VAT (faktury VAT, faktury korygujące, faktury wewnętrzne)
 • - rozliczenia podatku należnego
 • - transakcje krajowe
 • - WNT,
 • - WDT,
 • - eksport,
 • - import,
 • - zasady odliczania VAT naliczonego
 • - rejestry sprzedaży i zakupu,
 • - ujęcie operacji w księgach rachunkowych,
 • - sporządzanie deklaracji VAT-7
 • 6. Podatki obciążające koszty
 • - podatek od nieruchomości
 • - podatek od środków transportowych
 • - podatek od czynności cywilnoprawnych
  7. Podatek odroczony
 • - wartość podatkowa aktywów i pasywów
 • - ustalanie aktywów z tytułu podatku odroczonego i tworzenie rezerw na podatek dochodowy
 • - ewidencja księgowa i ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym
 • Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.
  Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
  Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 50 % punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje dodatkowo zaświadczenie kwalifikacyjne w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości podatkowej.


  Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu: specjalista ds. rachunkowości podatkowej - kod 241105

  Prowadzący: Wanda Wojas - biegły rewident

  Planowany termin rozpoczęcia kursu:
  trwa nabór na
  zajęcia we wtorki i czwartki w godz 17.00-20.15
  Miejsce kursu: Warszawa

  Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.


  Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać na numer konta:

  PKO BP XV O/Centrum Warszawa  65 1020 1156 0000 7902 0007 5523

  Osoba do kontaktu: Henryk Rajewski - Specjalista w Dziale Szkoleń  
  tel. (22) 521 32 93 ;  fax. (22) 521 32 95
  e-mail:
  henryk.rajewski@skwp.pl


  Cena kursu obejmuje: podręczniki, autorskie materiały szkoleniowe, egzamin, zaświadczenie o ukończeniu kursu, zaświadczenie kwalifikacyjne w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości podatkowej.

  Cena kursu: 1670 zł. (możliwa płatność w dwóch ratach: I rata 900 zł. , II rata 770zł.)

Rodzaj
Kurs
Cena
1670.00 zł
Zaliczka
0.00 zł
Miejsce zajęć
Obiekt
sala wykładowa SKwP
Adres
Warszawa, Górnośląska
Tematyka
Rachunkowość
Liczba godzin
74
Data rozpoczęcia
trwa nabór
Data zakończenia
-
Wykładowca
Wanda Wojas
Dni tygodnia w których odbywa się kurs
wtorki i czwartki w godz. 17:00-20:15
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.

Polecamy

 • sfiia
 • Panda cukierki
 • randstad
 • PTE