Szczegóły szkolenia

Lista płac w ćwiczeniach z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2017r.

1. Minimalne wynagrodzenia za pracę w 2017 r i jego wpływ na wysokość innych świadczeń ze stosunku pracy ( dodatek za prac ę w nocy, świadczenia chorobowe, odprawy z tyt. rozwiązania stosunku pracy oraz kwot wolnych od potrąceń)

2. Ustalanie wysokości wynagrodzenia pracownika w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca ( np. z powodu choroby, innej absencji usprawiedliwionej lub nie)

3. Wpływ podniesienia kwoty niepowodującej obowiązku podatkowego ( kwoty wolnej)  od stycznia 2017r na kalkulację wynagrodzeń – zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

4. Sposób kalkulacji wynagrodzenia pracownika w sytuacjach szczególnych -  praktyczne przykłady
a. Ustalenie momentu powodującego obowiązek podatkowy
b. koszty uzyskania przychodu w sytuacjach szczególnych stosowane przez płatnika
c. koszty uzyskania przychodu stosowane w rozliczeniu rocznych przez podatnika
d. kwota wolna – nowe zasady stosowania ulgi podatkowej
e. dochód pracownika i jego wpływ na wysokość ulgi podatkowej – progi dochodowe
f. problematyka kilku wypłat w jednym miesiącu
g. przekroczenie rocznego limitu  podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia i jego wpływ na sposób kalkulacji wynagrodzenia
h. ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku
i.  wypłata wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego w jednym miesiącu – zmiana w sposobie kalkulacji składki zdrowotnej
j. wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia – problem kosztów uzyskania przychodu i ulgi podatkowej
k. skutki nadpłaty wynagrodzenia dla pracownika oraz sposób korekty
l. rozliczanie wynagrodzenia wypłacanego w przypadku śmierci pracownika

5. Wybrane zagadnienia z  rozliczania zwolnień lekarskich
a. Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego- wybrane zagadnienia
 • choroba pracownika w pierwszym miesiącu zatrudnienia
 • choroba pracownika w drugim miesiącu zatrudnienia
b. rozliczanie zwolnień lekarskich na przełomie roku
c. rozliczanie zwolnienia lekarskiego za okres dłuższy niż 30 dni.
d. elektroniczne zwolnienia lekarskie -n obowiązek dokonania rejestracji i założenia konta na portalu ZUS
e. nowe terminy na dochodzenie przez ZUS zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

6. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop
a. Zasady kalkulacji wynagrodzenia za urlop  wypoczynkowy oraz wynagrodzenia za  niewykorzystany urlop wypoczynkowy ze zwróceniem uwagi na obowiązujące różnice
b. składniki uwzględniane i pomijane przy ustalaniu wysokości należnego pracownikowi ekwiwalentu za  niewykorzystany urlop wypoczynkowy
c. współczynnik urlopowy obowiązujący w 2017r.- różne stanowiska w sposobie jego ustalania

7. Zmiany w zakresie obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia pracownika –  nowe zasady przekazywania potrąceń w przypadku zbiegu egzekucji w administracji

8. Umowy zlecenia – zmiany obowiązujące od stycznia 2017r. nowe obowiązki dla firm
d. minimalna stawka godzinowa obowiązująca od stycznia 2017r.
 • obowiązek ewidencji ilości przepracowanych godzin
 • obowiązek wypłaty wynagrodzenia przynajmniej raz w miesiącu
 • inne obowiązki pracodawcy związane z rozliczaniem umów cywilnych po zmianach od stycznia 2017r.
 • rozszerzenie uprawnień PIP do kontroli umów cywilnych
e. Składki na ubezpieczenia  a umowa zlecenia – zbieg tytułów w ubezpieczeniach
f. Obowiązek zastosowania podatku ryczałtowego przy rozliczaniu umów cywilnych.
g. przykłady kalkulacji umów cywilnych

Prowadząca: Marzena Jasińska - od ponad 20 lat zajmuje się praktycznymi zagadnieniami w zakresie rozliczania wynagrodzeń ze szczególną uwagą skierowaną na rozliczenia świadczeń chorobowych. Praktykę zawodową zdobywała w firmach outsourcingowych na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich sprawując nadzór merytoryczny nad świadczonymi usługami w zakresie payrollu. Jest odpowiedzialna za procesy kadrowo-płacowe w dużej firmie handlowej zatrudniającej ponad 800 pracowników, w której kieruje działem kadr i płac. Duże doświadczenie zawodowe, praktyka oraz na bieżąco aktualizowana wiedza dają gwarancję wysokiej jakości prowadzonych zajęć. Doświadczony szkoleniowiec, którego zajęcia są bardzo dobrze oceniane przez słuchaczy.
Termin: trwa nabór
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Górnośląska 7B, sala wykładowa SKwP.
Cena szkolenia: 410 zł.
Cena obejmuje: udział w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe, lunch.

Cena
410.00 zł
Tematyka
Kadry i płace
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.

Polecamy

  • sfiia
  • Panda cukierki
  • randstad
  • PTE