Szczegóły szkolenia

Optymalizacja dokumentów księgowych po zmianach w 2016/2017 r.

Faktura to nie wszystko! Poza nią, dla właściwego zaksięgowania określonych zdarzeń potrzebną są inne dokumenty, oświadczenia, opinie, umowy, porozumienia, regulaminy, czyli tzw. „podkładki”. Jaką powinny mieć treść i formę, kto powinien je sporządzić, jakich zapisów nie powinny one zawierać, a przede wszystkim, kiedy dział księgowości potrzebuje ich najbardziej – te i inne zagadnienia dotyczące dokumentów, którymi posługują się księgowi, będą przedmiotem proponowanego Państwu autorskiego szkolenia. Szczególny nacisk zostanie położony na budzące spore wątpliwości zagadnienia związane m.in. z „podkładkami” w postaci korespondencji mailowej z kontrahentami, opiniami służb technicznych potrzebnymi do kwalifikowania środków trwałych i prac remontowych bądź ulepszeniowych, dokumentami budowlanymi, opiniami rzeczoznawców, dowodami wewnętrznymi, regulaminami podróży służbowych, oświadczeniami pracowników dla potrzeb działu księgowości, dokumentacją imprez integracyjnych i wykonania usług niematerialnych, regulaminami korzystania z aut służbowych, dowodami pozwalającymi na ujęcie w kosztach wydatków na posiłki z kontrahentami itd.
Istotna część szkolenia będzie oparta o studium przypadków poświęcone analizie różnych rodzajów ryzykownych podatkowo zapisów w umowach, które dział księgowości może zlokalizować już w momencie otrzymania tekstu umowy. Prezentowane zagadnienia będą uwzględniać w szczególności zmiany w ustawach CIT/PIT oraz w Ordynacji podatkowej wprowadzone w 2016/2017 r. (w tym zagadnienia Jednolitego Pliku Kontrolnego i cen transferowych) oraz najnowsze orzecznictwo.
Uczestnicy (szkolenie adresujemy m.in. do pracowników działów księgowości, Głównych Księgowych, właścicieli biur rachunkowych) otrzymają także praktyczne wzory omawianych „podkładek”, oświadczeń, regulaminów, opinii, wyjaśnień, oświadczeń pracowników, dokumentów delegacji służbowych w postaci edytowalnych dokumentów w formacie word (pliki spakowane w tzw. ZIP), które można zastosować u siebie w firmie.

1. Optymalizacja dokumentów w świetle przepisów o Jednolitym Pliku Kontrolnym.
2. Optymalizacja dokumentów w świetle ważnych zmian w cenach transferowych w 2017 r.
3. Optymalizacja dokumentów w celu zabezpieczenia się przez możliwością zastosowania kontrowersyjnej klauzuli obejścia prawa podatkowego (wprowadzonej w 2016 r.).
4. Czym są „podkładki” pod faktury i jaką powinny zwierać treść?
5. Brak faktury, brak umowy, niejasne informacje o nabytych towarach lub usługach, różnice między fakturą, a tym, co wskazano w umowie – jak powinien postąpić w takiej sytuacji dział księgowości?
6. Regulamin korzystania z samochodów służbowych i jego wpływ na m.in. pełne odliczenie VAT, brak przychodu po stronie pracowników – jak go stworzyć i stosować w praktyce w 2017 r. ?
7. Jakie dowody wykonania usługi powinien otrzymać dział księgowości, by uniknąć ryzyka przy usługach niematerialnych (promocyjnych, doradczych, konsultacyjnych itd.) w świetle najnowszych rozstrzygnięć organów podatkowych w 2016 r. ?
8. „Podkładki pod środki trwałe” – jak uniknąć problemów z kwalifikacją ST i WNIP-ów oraz kwalifikacją prac remontowych bądź ulepszeniowych?
9. Jaką treść powinna zawierać pisemna opinia służb technicznych firmy dotycząca kwalifikacji środków trwałych, remontów, prac ulepszeniowych – praktyczne przykłady takich pism i studium przypadków.
10. Opinie służb technicznych dla potrzeb zastosowania podwyższonych stawek amortyzacyjnych (np. dla środków trwałych używanych w warunkach pogorszonych, złych lub poddanych szybkiemu postępowi).
11. Jak udokumentować dla potrzeb księgowości likwidację zaniechanej inwestycji – przykłady protokołów likwidacyjnych.
12. Co muszą zawierać umowy ze zleceniobiorcami, którym przekazujemy sprzęt firmowy?
13. Udokumentowanie wierzytelności nieściągalnych (jakie postanowienia komornika, postanowienia sądu oraz protokoły podatnika są do tego potrzebne?)
14. Jak dział księgowości może zlokalizować ryzykowne podatkowo zapisy umów z kontrahentami (np. zapisy dotyczące świadczeń, które organ podatkowy może uznać za nieodpłatne świadczenia i w efekcie opodatkować je)?
15. Jak sprawdzić, czy przewidziana w umowie z kontrahentem kara, odszkodowanie bądź opłata za odstąpienie od umowy może być kosztem uzyskania przychodów? (przykłady konkretnych zapisów z różnych umów)?
16. Jak przygotować dokument polecenia wyjazdu służbowego, aby rozliczanie delegacji było łatwiejsze – praktyczne przykłady na dokumentach?
17. Firmowy regulamin podróży służbowych w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. – jakie zapis mogą w nim być, aby nie było wątpliwości, które wydatki muszą być zwrócone przez pracodawcę, a które nie?
18. Jak dokumentować usługi nabywane od podmiotów zagranicznych, aby nie było problemów z tzw. „podatkiem u źródła” (ważne zmiany w 2017 r., nowy rodzaj oświadczenia)
19. Jak stworzyć skuteczny regulamin korzystania z samochodów służbowych, laptopów, telefonów, tabletów i innego sprzętu firmowego? (przykłady, konkretne zapisy w zależności od branży i stanowiska pracowników w firmie).
20. Jak dokumentować świadczenia z ZFŚS oraz jak przygotować oświadczenia pracowników o ich sytuacji życiowej, aby uniknąć ryzyka zakwestionowania tych wydatków przez organ podatkowy?
21. Jak udokumentować imprezy integracyjne, wyjazdy pracownicze, wigilie, uroczyste kolacje, pikniki rodzinne, imprezy otwarte, aby wydatki na nie stanowiły koszty podatkowe, a po stronie pracowników nie było przychodu?
22. Podnoszenie kwalifikacji pracowników – jakie dokumenty są potrzebne by zaliczyć te wydatki do kosztów i żeby nie było przychodu po stronie pracownika? (mowy o dokształcanie, oświadczenia pracowników, dokumenty wskazujące na powiązanie szkoły/kursu/uczelni ze stanowiskiem w firmie).
23. Jak dokumentować wydatki na posiłki (w tym alkohol) z kontrahentami aby stanowiły one koszty podatkowe – rola korespondencji mailowej itd.
24. Jak skonstruować imprezy dla kontrahentów, szkolenia produktowe, itp. , aby wydatek był w kosztach, a po stronie uczestników nie było przychodu? (rola programu imprezy, zaproszeń, korespondencji mailowej itd.)
25. Jak napisać regulamin konkursu – aby przyznawane nagrody były zwolnione z opodatkowania
26. Jak stworzyć bezpieczny podatkowo regulamin sprzedaży premiowej i programy lojalnościowe (bonusy, nagrody, zmniejszenie ceny itd.) w świetle nowej ustawy o sprzedaży konsumenckiej?

Prowadzący: Lech Janicki: prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 8 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Górnośląska 7B , sala wykładowa SKwP.
Termin: trwa nabór
Cena szkolenia: 820 zł.
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe, lunch.

Cena
820.00 zł
Tematyka
Podatki
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.

Polecamy

  • UoR
  • Panda cukierki
  • randstad
  • PTE