Szczegóły szkolenia

Podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek od towarów i usług w 2013 i 2014 r.

Celem szkolenia jest zapoznanie podatników z obowiązkami podatkowymi związanymi z rozliczaniem dwóch najważniejszych podatków w firmie: podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Obowiązki podatkowe w obu tych podatkach omawiane są na zasadzie analizy porównawczej, mającej na celu wskazanie różnic i podobieństw dotyczących konkretnych transakcji realizowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W tym aspekcie warto zwrócić uwagę na różnice dotyczące choćby skutków związanych z udzielaniem rabatów, premii pieniężnych czy skont. Prowadzenie szkolenia w tej formule ma również na celu minimalizację błędów, jakie pojawiają się w praktyce, a dotyczą ustalania zobowiązania podatkowego w obu tych podatkach.

Program szkolenia obejmuje stan prawny obowiązujący w 2013 r. oraz uchwalone już przez Parlament oraz planowane przez resort finansów zmiany na 2014 r. Zmiany te dotyczą m.in. momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT, zasad potrącalności kosztów w podatku dochodowym, roli faktury w systemie podatkowym.

Oferta skierowana jest do wszystkich osób zajmujących się księgowością podatkową przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które samodzielnie rozliczają oba te podatki.


I. Podatek dochodowy oraz podatek VAT w zakresie dotyczącym obowiązku podatkowego - obecny stan prawny oraz zmiany na 2014 r.

 1. Dzień uzyskania przychodu w podatku dochodowym a dzień powstania obowiązku po stronie podatku należnego VAT: - prawidłowe ustalenie dnia wydania towaru lub wykonania usługi, - terminy wystawiania faktur i ich wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego, - zasady opodatkowania zaliczek, rat, przedpłat otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. 
 2. Skutki podatkowe dotyczące korygowania wartości sprzedaży lub zakupu (rabat, premia pieniężna oraz inne przyczyny korekty),
 3. Zasady opodatkowania usług i dostaw rozliczanych w okresach rozliczeniowych oraz czynności refakturowanych (zwłaszcza w ramach zawieranych umów najmu lub dzierżawy, leasingu).

II. Podatek VAT i podatek dochodowy w aspekcie najnowszych zmian związanych z nieterminowym spłacaniem zobowiązań oraz umową leasingu.

 1. Zasady korekty kosztów podatkowych dotyczące tzw. kosztów pośrednich i bezpośrednich, w tym moment ujęcia korekty w podstawie opodatkowania,
 2. Zasady korygowania podatku należnego VAT u wierzyciela i podatku naliczonego VAT u dłużnika - czy nieodliczony VAT może być kosztem uzyskania przychodu ?
 3. Zmienione zasady opodatkowania umowy leasingu.

III. Zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów oraz zasady odliczania podatku naliczonego VAT.

 1. Dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, czyli jak należy stosować przepisy, aby prawidłowo ujmować koszty w podstawie opodatkowania (np. wydatki na remont) - obecny stan prawny oraz planowane zmiany w tym zakresie,
 2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT dzisiaj oraz w 2014 r., w aspekcie niezbędnych warunków uprawniających do odliczenia - kiedy nieodliczony lub nieprawidłowo odliczony VAT będzie mógł być kosztem podatkowym.

IV. Obowiązki podatkowe w podatku VAT i podatku dochodowym dotyczące transakcji z podmiotami zagranicznymi.

 1. Import usług rozliczany dla celów VAT a podatek dochodowy od niektórych należności wypłacanych na rzecz podmiotów zagranicznych (odsetki, należności licencyjne, dywidendy) - pobór podatku lub zwolnienie, terminy przesyłania deklaracji oraz informacji.

V. Inne zagadnienia, w tym m. in.:

 1. Kursy walut obcych stosowane dla celów VAT i CIT,
 2. Różnice kursowe w podatku dochodowym, w tym różnice dotyczące podatku należnego i naliczonego VAT, 
 3. Zasady opodatkowania dostaw nieodpłatnych - VAT i CIT.
 4. Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych (aportów) wnoszonych do spółek prawa handlowego i cywilnego.

Prowadzący: Robert Nowak - specjalista w dziedzinie podatku dochodowego od osób prawnych, współtwórca projektów szkoleniowych i prowadzący audyty podatkowe dla największych polskich przedsiębiorstw, autor wielu opinii prawnopodatkowych, autor książek oraz artykułów w czasopismach specjalistycznych dotyczących problematyki podatkowej, w tym bankowo-finansowej.


Termin:
16.05.2013 r.

Miejsce szkolenia:
Warszawa, ul. Górnośląska 7B, sala wykładowa SKwP

 

 

Cena
470.00 zł
Tematyka
Podatki
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz, a następnie przesłać faksem.

Polecamy