Szczegóły szkolenia

Podatek VAT w fundacjach i stowarzyszeniach

Podstawowym celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu podatku VAT w kontekście typowych problemów pojawiających się podczas rozliczania podatku VAT przez fundacje i stowarzyszenia. Specyfika działania tych podmiotów wymusza indywidulane podejście do zasad funkcjonowania takich jednostek. Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim dla pracowników działów finansowo - księgowych, ale przekazywane treści okażą się pomocne także dla pracowników innych jednostek, którzy wykonują czynności mające istotne znaczenie dla rozliczenia podatku VAT.

1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT:
  - Czynności opodatkowane VAT
  - Zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu – kary umowne, odszkodowania.
  - Transakcje, których kwalifikacja może rodzić problemy – wspólne przedsięwzięcia, sponsoring – opodatkowanie współorganizacji imprez, konferencji.

2. Kiedy transakcje nieodpłatne podlegają opodatkowaniu?
  - Nieodpłatne przekazanie towarów – jak kwalifikować wydanie materiałów podczas organizowanych wydarzeń?
  - Nieodpłatne świadczenie usług – wydanie nieodpłatnych wejściówek, udostępnienie infrastruktury.
  - Jak rozliczyć i dokumentować nieodpłatne świadczenia – czy wolno wystawić fakturę wewnętrzną?

3. Zmiany w ustawach podatkowych związane z systemem podatku VAT w 2016.
  - klauzula nadużycia prawa, czyli wymogi dotyczące właściwego dokumentowania transakcji w kontekście wykazywania ich  ekonomicznego uzasadnienia;
  - jednolity plik kontrolny – czym jest, kto i na jakich zasadach ma obowiązek przekazywania danych w formie elektronicznej organom podatkowym;
  - obowiązek prowadzenia i przekazywania ewidencji w formie elektronicznej;

4. Zasady odliczania podatku VAT :
  - Zakres prawa do odliczenia i termin do odliczenia podatku.
  - Finansowanie zakupu z dotacji i realizacja projektów unijnych, a odliczenie.
  - Częściowe odliczenie podatku – współczynnik proporcji.

5. Preproporcja - dodatkowy współczynnik ograniczający odliczenie podatku naliczonego, czyli zasady ustalania i stosowania tzw. preproporcji.
  - Jak obliczać preproporcję – czy podatnik może samodzielnie ustalić wysokość współczynnika?
  - Czy preproporcja zwalnia podatnika z obowiązku obliczania proporcji?
  - Szczegółowe sposoby obliczania preproporcji – rozporządzenie dedykowane dla instytucji kultury.
  - Korekta roczna dokonywana w związku z obowiązkiem stosowania preproporcji i proporcji.

6. Prawidłowe rozliczenie podatku – najważniejsze zagadnienia:
  - Zasady ustalania podstawy opodatkowania – najważniejsze problemy m.in. wpływ dotacji na podstawę opodatkowania VAT, czynsz najmu/dzierżawy i opłaty za media, korekta obrotu – rozliczenie faktur zmniejszających i zwiększających podstawę opodatkowania.
  - Moment powstania obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT m.in. określenie momentu wykonania usługi i dokonania dostawy towarów, usługi rozliczane okresowo, usługi budowlane, media.
  - Faktura – wybrane zagadnienia – m.in informacje obowiązkowe na fakturze, dokumentowanie usług zwolnionych, odsprzedaż usług (tzw. refaktura).

Prowadzący: Anna Resiak – Doradca podatkowy, nr wpisu 12440. Z wykształcenia prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Konsultant podatkowy w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych. Wcześniej przez klika lat zatrudniona w jednej z polskich spółek doradztwa podatkowego, gdzie do jej obowiązków należało bieżące doradztwo z zakresu podatków pośrednich na rzecz dużych i średnich przedsiębiorstw m.in. z branży produkcyjnej, petrochemicznej, transportowej i energetycznej, sporządzanie opinii podatkowych, przeglądy podatkowe, uczestnictwo w postępowaniach podatkowych i sądowo - administracyjnych. Posiada ponad 300 godzin doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu podatku VAT, w tym szkoleń specjalistycznych i branżowych (m.in. zmiany w podatku VAT, podatek VAT w szkolnictwie wyższym, podatek VAT w branży wodociągowo – kanalizacyjnej i energetycznej, podatek VAT w bankach spółdzielczych). Autorka licznych artykułów publikowanych w prasie branżowej oraz współautor wydawnictw książkowych: „Leksykon VAT. Praktyka, teoria, orzecznictwo.” wyd. C.H. Beck oraz „Podatek VAT w branży TSL. Prawne i podatkowe aspekty transportu, spedycji i logistyki.” wyd. Wolters Kluwer Polska

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Górnośląska 7B , sala wykładowa SKwP.
Termin: 29 września 2017 r.
Cena szkolenia: 470 zł.
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe, lunch.

Cena
470.00 zł
Tematyka
Podatki
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz, a następnie przesłać faksem.

Polecamy

  • sfiia
  • Panda cukierki
  • randstad
  • PTE