Szczegóły szkolenia

Podatek dochodowy od osób prawnych – branża budowlana i deweloperska.

I. Przychody.
1) Formy świadczenia usług budowlanych i budowlano montażowych a zasady rozpoznania przychodów.  Umowa o roboty budowlane a umowa konsorcjum wpływ na zasady rozpoznania przychodów podatkowych.
2) Przychody podatkowe a obowiązek podatkowy VAT.  Data podpisania protokołu odbioru robót a data zgłoszenia wykonania robót.  Kiedy przychód ? Kiedy obowiązek podatkowy w VAT.
3) Usługi budowlane i usługi budowlano montażowe jako usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych. 
4) Kaucje za zabezpieczenie roszczeń jako przychód nie stanowiący przychodu podatkowego.
5) Kary umowne i odszkodowania jako przychód rozpoznawany na zasadzie kasowej.
6) Data wydania lokalu oraz data podpisania aktu notarialnego – kiedy rozpoznać przychód ?
7) Zaliczka oraz zadatek w branży developerskiej – kiedy przychód niestanowiący przychodu podatkowego ?

II. Koszty uzyskania przychodów.  Definicja oraz zasady rozliczenia kosztów w czasie.
1) Roboty w toku.  Wpływ ujęcia rachunkowego na podatkowe rozpoznanie kosztów uzyskania przychodów.
2) Koszty ponoszone przez Developera do momentu podpisania aktu notarialnego jako koszty uzyskania przychodów.
3) Potrącenie kaucji a możliwość rozpoznania kosztów uzyskania przychodów.   Nowa regulacja prawna 1 stycznia 2017 r.

III. Świadczenia na rzecz pracowników.
1) Podróże służbowe w branży budowlanej.  Jak prawidłowo  określić miejsce wykonywania pracy.  Nocleg i wyżywienie pracowników budowlanych. 
2) Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne.

IV. Reprezentacja.  Kiedy reprezentacja ? Kiedy koszty uzyskania przychodów ?
1) Imprezy masowe.  Imprezy integracyjne.  Targi i konferencje.  Wiecha.  Dni otwartych drzwi.  Imprezy jubileuszowe.
2) Usługi cateringowe.  Usługi gastronomiczne.  Artykuły spożywcze.
3) Prezenty.  Upominki.  Gadżety.  
4) Strój i ubiór pracowników.

V. Samochody osobowe.
1) Amortyzacja samochodów osobowych.
2) Ubezpieczenie samochodów osobowych.
3) Koszty remontu oraz serwisu.
4) Samochody z leasingu oraz najmu.  Zakres ewidencji przebiegu pojazdów.
5) Samochody prywatne wykorzystywane na cele służbowe.

VI. Wierzytelności.
1) Wierzytelności odpisane jako przedawnione.
2) Wierzytelności umorzone.
3) Odpisy aktualizujące na wierzytelności.
4) Wierzytelności odpisane jako nieściągalne.
5) Zasady uprawdopodobnienia oraz udokumentowania nieściągalności wierzytelności.
6) Straty z tytułu zbycia wierzytelności, w tym z tytułu zbycia wierzytelności odpisanych jako przedawnione.

VII. Kary umowne  i odszkodowania.  Specyfika branży budowlanej.  Kiedy koszt uzyskania przychodów.

VIII. Amortyzacja.
1) Inwestycja w rozumieniu przepisów podatkowych.  W tym koszty zaniechanych inwestycji na przykładzie branży developerskiej.
2) Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
3) Przyjęcie do używania oraz wprowadzenie do ewidencji jako elementy determinujące rozpoczęcie amortyzacji.
4) Zasady ustalania wartości początkowej.  Modyfikacja wartości początkowej z uwzględnieniem specyfiki branży developerskiej.  Rozbudowa.  Przebudowa.  Adaptacja.  Rekonstrukcja.  Modernizacja.  Odłączenie części składowych oraz części peryferyjnych.
5) Budynek i budowla na cudzym gruncie oraz inwestycje w obcym środku trwałym w branży developerskiej.
6) Straty w środkach trwałych, w tym straty w inwestycjach w obcych środkach trwałych na przykładzie branży developerskiej. 
7) Zbycie roszczenia o zwrot nakładów a amortyzacja.

IX. Restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej w branży budowlanej oraz developerskiej.
1) Duża oraz mała klauzula obejścia prawa a możliwość restrukturyzacji.
2) Ogólne informacje na temat przekształceń, łączeń oraz podziałów.
3) Zmiana 1 stycznia 2017 r. w zakresie opodatkowania aportów.
4) Restrukturyzacja z wykorzystaniem spółek osobowych.

X. Transakcje międzynarodowe.
1) Uzyskiwanie przychodów na terytorium RP przez nierezydentów.  Nowa regulacja prawna 1 stycznia 2017 r.
2) Budowa i plac budowy jako zakład. 
3) Wynajem maszyn budowlanych jako użytkowanie urządzenia przemysłowego.
4) Znaczenie certyfikatu rezydencji.

XI. Ceny transferowe w branży budowlanej oraz developerskiej.
1) Nowa  definicja podmiotów powiązanych.  Zmiana 1 stycznia 2017 r.
2) Podstawowe zasady doboru właściwej metody.
3) Podstawowe zasady dokumentowania transakcji.  Dokumentacja na poziomie podmiotu.  Dokumentacja na poziomie grupy.
4) Termin sporządzenia oraz przedłożenia dokumentacji.
5) Nowe obowiązki sprawozdawcze.  CIT TP i dokument CBC.

XII. Inne zagadnienia.

XIII. Pytania i odpowiedzi. 

Prowadzący: Marcin Górski - doradca podatkowy  specjalista z zakresu podatków.
Termin: 22 maja 2017 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Górnośląska 7B , siedziba SKwP.
Cena szkolenia: 470 zł. 
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch.

Cena
470.00 zł
Tematyka
Podatki
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz, a następnie przesłać faksem.

Polecamy

  • sfiia
  • Panda cukierki
  • randstad
  • PTE