Szczegóły szkolenia

Podatek od towarów i usług (VAT) w branży budowlanej i deweloperskiej w 2017 roku

I. Zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia.
1. Roboty budowlane i budowlano-montażowe jako usługi objęte odwrotnym obciążeniem.
a) Katalog usług objętych nową regulacją - załącznik nr 14 do ustawy i podatku od towarów i usług.
b) Warunki rozliczenia ww. usług na zasadzie odwrotnego obciążenia.
c) Kiedy rozliczenie VAT na dotychczasowych zasadach?
d) Skutki zmian dla branży budowlanej i deweloperskiej. Obszary ryzyka dla firm budowlanych.
e) Konsorcja, zarządzanie budową. Kiedy usługa kompleksowa kiedy nie?
f) Jak minimalizować ryzyko błędów w rozliczaniu VAT od usług budowlanych wykonanych w 2017 r.
g) Przepisy przejściowe. Usługi budowlane na przełomie roku.
h) Sposób postępowania z zaliczkami otrzymanymi w 2016 r. na poczet usług wykonanych w 2017 r.
2. Zmiany w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług.
a) Rozszerzenie katalogu towarów objętych odwrotnym obciążeniem.
b) Przepisy przejściowe, w tym sposób postępowania z zaliczkami otrzymanymi w 2016 r. na poczet dostaw towarów dokonanych w 2017 r.

II. Zmiany w zakresie odliczenia VAT przy transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem.
1. Ważne zmiany w zakresie odliczenia VAT przy odwrotnym obciążeniu, w tym też od usług budowlanych i budowlano montażowych objętych odwrotnym obciążeniem. Problematyka momentu wykonania usługi budowlanej i właściwej prezentacji w rejestrze VAT, deklaracji VAT oraz JPK_VAT.
2. Odliczenie VAT od nabycia towarów z załącznika nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług.
3. Odliczenie VAT od usług nabywanych z zagranicy oraz w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
4. Niekorzystne skutki w VAT w przypadku zbyt późnego rozliczenia VAT należnego od transakcji. Problem faktur otrzymywanych z opóźnieniem.

III. Zmiany w zakresie obowiązków ewidencyjnych, sprawozdawczych oraz płatniczych w branży budowlanej i deweloperskiej.
1. Modyfikacja zasad prowadzenia ewidencji VAT przez podatników VAT czynnych pod kątem JPK_VAT.
a) Obowiązek prowadzenia ewidencji w sposób pozwalający na sporządzenie deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.
b) Obowiązek zawarcia w ewidencji VAT kwot korekt podatku należnego oraz kwot korekt podatku naliczonego.
c) Obowiązek prezentowania danych pozwalających na identyfikację poszczególnych transakcji, w tym numeru NIP kontrahenta będącego podatnikiem podatku VAT lub podatnikiem podatku od wartości dodanej.
d) Zagadnienia typowe dla branży budowlanej i deweloperskiej:
 - korekta roczna i korekta związana ze zmianą przeznaczenia towarów,
 - korekta podatku należnego i naliczonego w związku z brakiem zapłaty w terminie płatności,
 - kaucje zabezpieczające,
 - obciążenie za podwykonawstwo zastępcze,
 - roboty dodatkowe,
 - odszkodowania za rozwiązanie umowy najmu przed końcem umowy,
 - rozliczanie mediów, podatku od nieruchomości i innych opłat w związku z usługą najmu.
e) Wpływ zmian na obowiązek przekazywania informacji JPK_VAT.
2. Dla kogo deklaracje kwartalne po zmianie przepisów?
3. Zmiany w zakresie składania deklaracji i informacji podsumowujących.

IV. Jednolity plik kontrolny VAT w branży budowlanej i deweloperskiej.
1. Właściwa prezentacja sprzedaży VAT.
a) Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy nieruchomości.
b) Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania usługi budowlanej i budowlano-montażowej. Interpretacja ogólna MF.
c) Obowiązek podatkowy w przypadku usługi najmu.
d) Obowiązek podatkowy przy odwrotnym obciążeniu.
e) Podstawa opodatkowania. Koszty dodatkowe. Korekty. Jak prezentować?
2. Właściwa prezentacja zakupu VAT.
a) Kiedy powinna być wystawiona nota a kiedy faktura? – prawo do odliczenia VAT.
b) Korekta w związku ze sprzedażą mieszaną.
c) Korekta od nabycia środków trwałych.
d) Korekta od pozostałych nabyć.
e) Korekta w związku z brakiem zapłaty w terminie płatności.
3. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i prawidłowa dokumentacja. Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych.

V. Dodatkowe sankcje pieniężne za błędy w VAT.
1. Sankcja podstawowa – 30 % kwoty zaniżonego VAT. Kiedy sankcja obniżona – 20%?
2. Kiedy surowsza sankcja w wysokości 100 % kwoty niezasadnie odliczonego podatku?
3. Przypadki, w których sankcje nie będą stosowane.
4. Obszary ryzyka w przypadku firm budowlanych i deweloperów.

VI. Zmiany w zwrocie VAT.

VII. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący: Marcin Górski - doradca podatkowy  specjalista z zakresu podatków.
Termin: 23 maja 2017 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Górnośląska 7B , siedziba SKwP.
Cena szkolenia: 470 zł. 
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch.

Cena
470.00 zł
Tematyka
Podatki
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz, a następnie przesłać faksem.

Polecamy

  • sfiia
  • Panda cukierki
  • randstad
  • PTE