Szczegóły szkolenia

SPRAWOZDAWCZOŚĆ 2012

ROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA, BUDŻETOWA I ZADANIOWA PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I POZABUDŻETOWYCH

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością w zakresie zasad sporządzania rocznej sprawozdawczości finansowej, rocznej sprawozdawczości budżetowej oraz rocznej sprawozdawczości zadaniowej za 2012 rok. Na szkoleniu zweryfikowana zostanie prawidłowość wyceny aktywów i pasywów oraz prawidłowość rocznych księgowań dochodów budżetowych, w tym dochodów zaliczanych do działalności operacyjnej, działalności pozostałej, działalności finansowej i dochodów związanych z zdarzeniami nadzwyczajnymi, odsetek, odpisów aktualizujących należności, zobowiązań, wydatków budżetowych, kosztów i rozliczeń międzyokresowych, w zakresie zmienionych i obowiązujących mocą od 1 stycznia 2012 zasad prowadzenia rachunkowości budżetowej i zadaniowej państwowych samorządowych jednostek budżetowych i pozabudżetowych.

Szkolenie 1 - dniowe dla  sądów i prokuratury, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, państwowych inspekcji i inspektoratów, urzędów i izb skarbowych, UKS, wszystkich dysponentów II i III stopnia oraz dla gmin, powiatów i województw i ich urzędów oraz wszystkich samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, w tym szkół, przedszkoli, ośrodków pomocy społecznej, straży gminnej, straży pożarnej, urzędów pracy, zarządów dróg.

1. Nadrzędne zasady rachunkowości oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej w roku 2012.

2. Obowiązki ministra, wojewody, dyrektora urzędu i sądu oraz obowiązki wójta, burmistrza, prezydenta, starosty, marszałka oraz w zakresie ustalenia dla podległych jednostek zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności.

3. Definicja jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki budżetowej isamorządowego zakładu budżetowego obowiązująca za rok 2012 - nowe druki ze wzorami sprawozdań.

4. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu za rok 2012 - prezentacja i wycena aktywów trwałych i obrotowych oraz pasywów w bilansie jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.

5. Powiązanie dochodów i wydatków budżetowych z budżetem i ich rozliczanie na kontach 222 i 223 oraz prezentacja kwot nierozliczonych w bilansie.

6. Należności budżetowe w bilansie i odmienność zasad obowiązujących przy sprawozdaniu typu RB - zasady aktualizacji należności, wyjaśnienie dlaczego nie można księgować odsetek przypisanych a niezapłaconych na koncie 290.

7. Zobowiązania w bilansie - typowe błędne księgowania i nieprawidłowości np. należności jako zobowiązania przy zadaniach zleconych (np. fundusz alimentacyjny), zobowiązania warunkowe a zaangażowanie.

8. Rozliczenia międzyokresowe w bilansie - problem konta 640 i 840, przykłady rozliczeń międzyokresowych przychodów, przykłady rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów, nowe zwolnienie z obowiązku dokonywania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikające z obowiązku wykonywania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników .

9. Powiązanie kont księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za rok 2012 - negatywny wpływ na prawidłową ewidencję przychodów i kosztów księgowania kompensat, zwrotów i refundacji wydatków techniką storna "czerwonego" lub "czarnego" jako zmniejszenie wydatków i kosztów zaistniałego wskutek błędnej interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych isamorządowych zakładów budżetowych.

10. Powiązanie kont księgowych poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za rok 2012 - problem tzw. „centralnego zaopatrzenia" oraz nieodpłatnie przekazywanych i otrzymywanych aktywów i pasywów oraz funduszu inwestycyjnego, równowartości inwestycji samorządowych zakładów budżetowych oraz inwestycji dochodów własnych oświaty.

11. Problemy organizacyjne jednostkowego bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian funduszu jednostki za rok 2012: nieprawidłowości związane zposługiwaniem się dwoma numerami nip w urzędach gmin i miast, prowadzeniem dwóch ksiąg jednostki w urzędzie wojewódzkim (budżetu i urzędu), dwóch ksiąg wurzędzie pracy (budżetu i funduszu), odrębnych ksiąg głównych dla każdej części budżetowej, odrębnych ksiąg dla środków unijnych itp..

12. Odmienność definicji sprawozdania finansowego jednostki budżetowej obsługującej dysponenta części budżetowej i dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia od definicji sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego arealizacja nowego obowiązku w zakresie eliminowania wzajemnych rozliczeń - jednostkowe a łączne sprawozdanie finansowe.

13. Dokumentowanie wzajemnych rozliczeń na arkuszu wyłączeniowym - powiązanie arkusza wyłączeniowego z obrotami i saldami księgowanych dochodów i wydatków budżetu, należności i zobowiązań, przychodów i kosztów, zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki w zakresie bilansu z wykonania budżetu, bilansu jednostek izakładów budżetowych, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian funduszu za rok 2012.

14. Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 po wyeliminowaniu wzajemnych rozliczeń.

15. Ogólne zasady sporządzania rocznej sprawozdawczości budżetowej i zadaniowej za rok 2012.

16. Zasady sporządzania przez dysponentów środków budżetu państwa sprawozdań: Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL, Rb-33, Rb-40 oraz Rb-28NW, Rb-28NW Programy.

17. Zasady sporządzania sprawozdań zakresie budżetu środków europejskich: Rb-27UE, Rb-28UE, Rb-28UE WPR.

18. Zasady sporządzania w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego:, Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-50, Rb-ST, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S.

19. Zasady sporządzania kwartalnych i rocznych sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z, RB-ZN, Rb-UZ, Rb-UN.

20. Formalno-prawne znaczenie budżetu zadaniowego w Polsce - definicja funkcji państwa, zadań w ramach danej funkcji, podzadań i działań, opis celów zadań, podstawa prawna zadania, mierniki wykonania i ich wartości docelowe, formularze budżetowe w materiałach i załącznikach zawartych w uzasadnieniu ustawy budżetowej na rok 2012.

21. Ogólne zasady sporządzania nowej półrocznej sprawozdawczości RB-BZ1 i RB-BZ2 w układzie zadaniowym w świetle rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku - powiązanie sprawozdań z ewidencją księgową.

22. Nadchodzące zmiany w zasadach gospodarki budżetowej wynikające z Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie wymogów dla ram budżetowych dla państw członkowskich - standardy: MSRSP i ESA 95.

 

Harmonogram szkolenia:

 

11 stycznia 2013 r.

09.30-10.00

Rejestracja uczestników

10.00-11.30

Wykłady

Prowadzenie: Tomasz Wojtania - niezależny konsultant i wykładowca
z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Jest również autorem kilkudziesięciu publikacji w "Rachunkowości Budżetowej". Jako wykładowca został przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych. Uczestniczył w pracach programu LGPP oraz
w pracach Departamentu Budżetu Zadaniowego KPRM.

11.30-11.45

Przerwa kawowa

11.45-13.00

Wykłady cd.

13.00-13.30

Obiad

13.30-

Wykłady cd.

 

Data i miejsce szkolenia: 11 stycznia 2013 r., Warszawa, ul. Górnośląska 7B

Cena szkolenia: 350 PLN

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch

Rodzaj
Seminarium
Cena
350.00 zł
Miejsce zajęć
Obiekt
Sala wykładowa
Adres
Warszawa, ul. Górnośląska 7B
Tematyka
Budżet
Liczba godzin
8
Data rozpoczęcia
-
Data zakończenia
-
Wykładowca
Tomasz Wojtania
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz, a następnie przesłać faksem.

Polecamy