Szczegóły szkolenia

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe

1. Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne (w tym zmiana zasad podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom oraz ustalania kwoty ograniczenia podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe).

2. Zasady podlegania ubezpieczeniom, w tym zbiegi tytułów ubezpieczeń.

3. Stopy procentowe składek i zasady ich finansowania.

4. Płatnicy składek.

5. Pracownik w systemie ubezpieczeń społecznych:
a. status własnego pracownika na gruncie przepisów ustawy o ZUS,
b. umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem,
c. umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem podczas urlopu bezpłatnego (wychowawczego),
d. umowy cywilnoprawne zawarte z innym podmiotem wykonywane na rzecz własnego pracodawcy (omówienie Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2009 r. II UZP 6/09).

6. Rozliczanie składek za pracowników:
a. ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
b. przychody zwolnione od składek,
c. ustalanie wartości pieniężnej świadczeń w naturze,
d. jak rozliczać wynagrodzenie i zasiłki po zmarłym pracowniku.

7. Ubezpieczenia zleceniobiorców:
a. jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca,
b. dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, zasady obejmowania ubezpieczeniem,
c. uczeń, student na zleceniu,
d. emeryt/rencista na zleceniu,
e. kontrakty menedżerskie.

8. Rozliczanie składek za zleceniobiorców:
a. rozliczanie składek po zakończeniu studiów,
b. jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia zleceniobiorcy,
c. od czego nie płacić składek,
d. jak rozliczyć składki po śmierci zleceniobiorcy,
e. składki z budżetu państwa dla zleceniobiorcy sprawującego osobistą opiekę nad dzieckiem.

9. Rozliczanie składek za osoby pobierające zasiłek macierzyński i przebywające na urlopie wychowawczym:
a. jakim ubezpieczeniom podlega osoba pobierająca zasiłek macierzyński,
b. jakim ubezpieczeniom podlega osoba przebywająca na urlopie wychowawczym,
c. jak ustalić podstawę wymiaru składek osoby pobierającej zasiłek macierzyński,
d. jak ustalać podstawę wymiaru składek osoby na urlopie wychowawczym,
e. zmiana zasad ustalania maksymalnej podstawy wymiaru składek,
f. jak rozliczać składki gdy dana osoba jest na więcej niż jednym urlopie wychowawczym lub pobiera więcej niż jeden zasiłek macierzyński,
g. wynagrodzenia, świadczenia otrzymywane w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym - jak rozliczać składki.

10. Rozliczanie składek za osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące:
a. kogo zaliczamy do osób prowadzących pozarolniczą działalność,
b. jakim ubezpieczeniom podlega prowadzący pozarolniczą działalność,
c. emeryt/rencista wykonujący pozarolniczą działalność,
d. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
e. zasady korzystania z obniżonej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
f. kto jest uznawany za osobę współpracującą,
g. jak rozliczać składki, gdy osoba uzyskała status osoby współpracującej w okresie urlopu wychowawczego lub pobierania zasiłku macierzyńskiego,
h. zawieszenie wykonywania działalności, w tym w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.

11. Ubezpieczenie zdrowotne:
a. kto jest ubezpieczonym w NFZ,
b. kiedy należy zgłosić/wyrejestrować członka rodziny,
c. w jakich przypadkach zachowuje się prawo do świadczeń zdrowotnych,
d. jak potwierdza się prawo do świadczeń,
e. zmiana zasad zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego.

12. Zasady ustalania składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP):
a. kiedy powstaje obowiązek opłacania składek na FP i FGŚP,
b. za jakie osoby nie opłaca się składek na FP i FGŚP,
c. jak wykazywać składki na FP i FGŚP w dokumentach ZUS.

13. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych:
a. obowiązki płatnika składek zatrudniającego pracowników w szczególnych warunkach/o szczególnym charakterze,
b. za kogo opłacać składki na FEP,
c. zasady składania zgłoszenia ZSWA,
d. jakie okresy nie wliczają się do okresów pracy w szczególnych warunkach/o szczególnym charakterze.

14. Dokumenty ubezpieczeniowe:
a. jakie dane wykazywać w dokumentach zgłoszeniowych,
b. zasady zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczeń,
c. kiedy nie wyrejestrowywać z ubezpieczeń,
d. w jakich przypadkach nie składa się zgłoszenia,
e. jak wykazywać dane w raportach rozliczeniowych,
f. jak wykazywać na raportach przerwy w ubezpieczeniach oraz zasiłki,
g. jak korygować/zmieniać dane w dokumentach zgłoszeniowych,
h. jak korygować dane w raportach/deklaracji DRA,
i. kiedy nie składać korekt,
j. jak korygować dokumenty w przypadku przekroczenia górnej rocznej podstawy wymiaru składek,
k. jak przekazywać pracownikom informacje o składkach wykazanych w dokumentach ZUS,
l. zmiany w kodach i dokumentach ubezpieczeniowych.


Prowadzący: Maria Brzezińska - wybitny specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Górnośląska 7B, sala wykładowa SKwP
Termin: 23 października 2013 r.
Cena szkolenia: 410 zł.
Cena obejmuje: udział w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe, lunch.

 

 

Cena
410.00 zł
Tematyka
Kadry i płace
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz, a następnie przesłać faksem.

Polecamy

  • sfiia
  • Panda cukierki
  • randstad
  • PTE