Szczegóły szkolenia

Specjalista ds. kadr i płac

Czas trwania kursu wynosi 136 godzin lekcyjnych, egzamin trwa 4 godziny lekcyjne wliczone w czas trwania kursu ; godzina lekcyjna to 45 minut.
Proces kształcenia oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo–seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi,
 • podręczniki,
 • naukę własną słuchacza.


Wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy

Kurs skierowany jest do osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń.
Słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i płac mogą być osoby:

 • posiadające co najmniej wykształcenie średnie,
 • uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 • rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania

Celem kształcenia jest przygotowanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń.
Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:
 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza, 
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć

Prawo pracy
 1. Zagadnienia ogólne
  • źródła prawa pracy
  • podstawowe pojęcia : pracodawca, pracownik, zakład pracy
  • zasady prawa pracy
  • stosunek pracy
  • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
 2. Wewnętrzne źródła prawa pracy
  • Układy zbiorowe pracy
   • zakładowy układ zbiorowy pracy
   • ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
  • Regulamin pracy
  • Regulamin wynagrodzeń
 3. Nawiązanie stosunku pracy
  • kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę
  • umowa o pracę
   • rodzaje umów o pracę
   • obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę
   • sposób zawarcia umowy o pracę
  • podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika
 4. Podstawowa dokumentacja pracownicza - Teczka Akt Osobowych
  • Część A dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie
  • Część B dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy
  • Część C dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
 5. Zmiana warunków umowy o pracę
  • porozumienie zmieniające
  • wypowiedzenie warunków pracy i płacy
  • czasowe powierzenie innej pracy uzasadnione potrzebami pracodawcy
 6. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
  • podstawowe zasady naliczania urlopów wypoczynkowych
  • plany urlopów
  • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
  • urlopy bezpłatne
  • zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy
  • sposoby usprawiedliwiania nieobecności
  • ewidencjonowanie urlopów pracowniczych - karta urlopowa
 7. Czas pracy
  • podstawowe zasady rozliczania czasu pracy
  • okresy odpoczynku
  • systemy i rozkłady czasu pracy
  • praca w godzinach nadliczbowych
  • praca w porze nocnej
  • praca w niedziele i święta
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 8. Obowiązki pracodawcy i pracownika
  • podstawowe obowiązki pracodawcy
  • podstawowe obowiązki pracownika
  • zakaz konkurencji
  • obowiązek pracodawcy w zakresie ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
  • nagrody i wyróżnienia
  • odpowiedzialność porządkowa pracownika
  • obowiązki pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi
 9. Odpowiedzialność materialna pracowników
  • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
  • odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone
 10. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
  • ochrona pracy kobiet ciężarnych
  • uprawnienia dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem
  • urlopy macierzyńskie
  • urlopy wychowawcze
 11. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • prawa i obowiązki pracownika
  • obowiązki pracodawcy
  • profilaktyczna opieka zdrowotna
  • szkolenia BHP
  • wypadki przy pracy i choroby zawodowe
  • służba bezpieczeństwa i higieny pracy
 12. Rozwiązywanie stosunku pracy
  • na mocy porozumienie stron
  • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • z upływem czasu, na który była zawarta
  • wygaśnięcie stosunku pracy
  • rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy
 13. Świadectwo pracy
  • szczegółowa treść świadectwa pracy
  • sposób i tryb jego wydawania i prostowania
 14. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
  • postępowanie pojednawcze
  • sąd pracy
  • odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
  • przedawnienie roszczeń
Płace
 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
  • Wprowadzenie do wynagrodzeń i podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń
  • Systemy wynagradzania
  • Dokumentacja wynagrodzeń
   • karty pracy
   • karty wynagrodzeń
   • karty przychodów pracownika
   • listy płac
  • Obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia
  • Wynagrodzenie minimalne
  • Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
  • Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
   • wynagrodzenie za czas urlopu
   • ekwiwalent za niewykorzystany urlop
   • wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
   • wynagrodzenie z tyt. niezdolności do pracy z powodu choroby
   • wynagrodzenie za czas przestoju
   • wynagrodzenie za czas dyżuru i gotowości do pracy
  • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
  • Wynagrodzenie za pracę w nocy
  • Odszkodowania, odprawy i rekompensaty
  • Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę
 2. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych - ujęcie składkowe i podatkowe
  • Umowa zlecenia
  • Umowa o dzieło w tym dzieło z prawami autorskimi
  • Wynagrodzenie wypłacane osobom zasiadającym w organach stanowiących osób prawnych ( zarząd, rada nadzorcza, umowa o zarządzanie)
  • Zasady podlegania ubezpieczeniom, oraz rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od umów cywilnoprawnych
  • Obowiązek podatkowy w związku z rozliczeniem umów cywilnoprawnych
 3. Pozapłacowe świadczenia pracownicze ujęcie składkowe i podatkowe
  • Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
  • Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu
  • Wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Świadczenie urlopowe
  • Inne świadczenia pozapłacowe
 4. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno - prawnych
  • Rozliczenia z ZUS-em
   • obowiązki płatnika składek
   • ubezpieczenia społeczne – zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.
   • ubezpieczenie zdrowotne
   • składki na fundusze pozaubezpieczeniowe – FP i FGŚP
   • wynagrodzenia i świadczenia za czas niezdolności do pracy
    • wynagrodzenie za czas choroby
    • zasiłki finansowane z funduszy ZUS
    • podmioty uprawnione do wypłaty zasiłków
    • nabycie prawa do zasiłków
    • ustalanie okresu zasiłkowego
    • ustalanie podstawy wypłaty zasiłków
    • dokumentacja niezbędna do wypłat zasiłków
    • zasiłek chorobowy
    • zasiłek macierzyński
    • świadczenie rehabilitacyjne
    • zasiłek opiekuńczy
    • zasiłek wyrównawczy
    • zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
    • zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy oraz dokumentacja do jego wypłaty
   • zasady obliczania wynagrodzenia i zasiłków za czas niezdolności do pracy – ćwiczenia
  • Rozliczenia z urzędem skarbowym
   • podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązki płatnika, podstawa opodatkowania, zasady kalkulacji miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy
   • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy – PIT 2, KUP
   • obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z urzędem skarbowym z tyt. PDOF ( PIT-4R, PIT-11, PIT– 8R, PIT-12, PIT-40, PIT-8C, IFTR)
 5. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  • Podmioty zobowiązane do dokonywania wpłat na PFRON
  • Sposób naliczania składek na PFRON
  • Obowiązek przesyłania e-deklaracji z tytułu rozliczeń z PFRON
 6. Program Płatnik - warsztaty przy komputerach.


Opis efektów kształcenia


Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:
 • nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy,
 • umiejętności rozliczania czasu pracy i urlopów pracowniczych,
 • umiejętności prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • sporządzaniu listy płac,
 • ustalaniu podstaw wymiaru zasiłku chorobowego,
 • umiejętności naliczania i ustalania wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,
 • umiejętności ustalania wysokości potrąceń z wynagrodzeń,
 • umiejętności obliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych

W trakcie zajęć słuchacze będą korzystać między innymi z następujących środków
i materiałów dydaktycznych:

 • kodeks pracy,
 • ustawy i rozporządzenia,
 • zestawy druków i formularzy,
 • prezentacje przygotowane przez wykładowców,
 • przykładowe zadania egzaminacyjne,
 • program komputerowy Płatnik.

Sposób i forma zaliczenia

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 80% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.
Egzamin końcowy składa się z dwóch modułów: prawa pracy oraz płac.

Osoba, która na egzaminie uzyska co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

Osoba, która na egzaminie uzyska z każdego modułu co najmniej 50 % punktów możliwych do osiągnięcia otrzyma zaświadczenie kwalifikacyjne w obrębie zawodu specjalista ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310) wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.


Wykładowcy: Marzena Jasińska, Monika Smulewicz, Agnieszka Wachowicz

Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Górnośląska 5 , sala wykładowa SKwP.

Terminy kursu:

 • 20 listopada 2017 r. (do 05 marca 2018 r.) zajęcia w poniedziałki i środy w godz. 17:00-20:50
 • 25 listopada 2017 r. (do 22 kwietnia 2018 r.) zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9:00-15:30
Cena kursu wynosi 2 700 zł.
Cena dla absolwentów kursów SKwP 2 565 zł.
Cena dla członków SKwP 2 430 zł.

Cena kursu obejmuje: udział w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, warsztaty z programu Płatnik, egzamin, zaświadczenie o ukończeniu kursu, zaświadczenie kwalifikacyjne w obrębie zawodu specjalista ds. wynagrodzeń.

Kurs zwolniony z podatku VAT!
Możliwość płatności w dwóch ratach po 1350 zł.

    Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać na numer konta:
        PKO BP XV O/Centrum Warszawa  65 1020 1156 0000 7902 0007 5523
    
Osoba do kontaktu: Henryk Rajewski - Specjalista w Dziale Szkoleń
tel. (22) 521 32 93 ; (22) 629 00 66 w. 93 ; fax (22) 521 32 95
e-mail: 
   henryk.rajewski@skwp.pl  

Rodzaj
Kurs
Cena
2700.00 zł
Zaliczka
0.00 zł
Miejsce zajęć
Obiekt
Siedziba SKwP
Adres
Warszawa, ul. Górnośląska
Tematyka
Kadry i płace
Liczba godzin
136
Data rozpoczęcia
trwa nabór
Data zakończenia
-
Wykładowca
Monika Smulewicz, Marzena Jasińska, Agnieszka Wachowicz
Dni tygodnia w których odbywa się kurs
soboty i niedziele 9:00 - 15:30
poniedziałki i środy 17:00 - 20:50
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.

Polecamy

 • sfiia
 • Panda cukierki
 • randstad
 • PTE