Statut

 

S  T  A  T  U  T

niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Zarząd Główny

Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych

00-443 Warszawa, ul. Górnośląska 5

Warszawa, 23 lutego 2011 r.

Postanowienia ogólne, nazwa Placówki

§ 1.

 1. Centrum Edukacji Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych zwany dalej Placówką jest jednostką organizacyjną  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i prowadzi działalność szkoleniową na podstawie art. 6 statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 2. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zgodnie z art. 2 pkt. 3 oraz art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - z późn. zmianami (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572). powołuje niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego.
  W rozumieniu postanowień Ustawy o systemie oświaty niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego jest Centrum Edukacji Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych.
 3.  Siedziba Placówki znajduje się przy ul. Górnośląskiej 5, 00-443 Warszawa.
 4. Placówka realizuje działalność szkoleniową w formie odpłatnych szkoleń, które prowadzone są:
 • a) w siedzibie Placówki, Warszawa, ul. Górnośląska 5 oraz 7b,
 • b) w razie konieczności, na potrzeby danego przedsięwzięcia edukacyjnego
  w wynajętych salach wykładowych.

Cel działania Placówki

§ 2.

 1. Celem działalności szkoleniowej, prowadzonej przez Placówkę jest przygotowanie kandydatów do wykonywania zawodu księgowego i finansisty, podnoszenie kwalifikacji  zawodowych i doskonalenie wiedzy osób pracujących w księgowości
  i finansach podmiotów gospodarczych, jednostek budżetowych i innych instytucji, osób wykonujących obowiązki biegłego rewidenta, kierowników jednostek gospodarczych.
 2. Cel, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest poprzez organizowanie kursów, seminariów i innych form edukacji dorosłych w różnych systemach nauczania (dziennym, zaocznym, wieczorowym) z wykorzystaniem wydawanych przez  Placówkę materiałów szkoleniowych (podręczników), stosownie do ustaleń programów nauczania poszczególnych przedsięwzięć edukacyjnych.

Zadania, które realizuje Placówka

 1. Do zadań Placówki należy w szczególności:
  1) zapewnienie programów nauczania i materiałów szkoleniowych dla centralnych inicjatyw edukacyjnych, realizowanych przez oddziały okręgowe Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
  2) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej we własnym zakresie, stosownie do zapotrzebowania na usługi szkoleniowe i publikacje fachowe.
 2. Zakres tematyczny organizowanych przedsięwzięć edukacyjnych obejmuje zagadnienia szeroko pojętej rachunkowości, finansów, podatków, prawa,  informatyzacji rachunkowości i innych dziedzin związanych z działalnością gospodarczą.
 3. Działalność edukacyjna, o której mowa w § 2 realizowana jest poprzez:
 • 1) inicjowanie nowych przedsięwzięć edukacyjnych, przeznaczonych do realizacji własnej oraz przez oddziały okręgowe Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • 2) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie własnej działalności edukacyjnej na zasadach określonych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych
  w Polsce,
 • 3) przygotowywanie projektów założeń organizacyjno-programowych
  i programów nauczania oraz koncepcji materiałów szkoleniowych do przedsięwzięć edukacyjnych wymienionych w pkt. 1, przedkładanie tych opracowań do akceptacji Prezydium Zarządu Głównego,
 • 4) wydawanie materiałów szkoleniowych (podręczników) do przedsięwzięć edukacyjnych, realizowanych przez oddziały okręgowe Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz dla potrzeb własnej działalności edukacyjnej,
 • 5) wydawanie innych publikacji przeznaczonych do sprzedaży poza działalnością szkoleniową,
 • 6) współdziałanie z Krajową Radą Biegłych Rewidentów przy opracowywaniu założeń organizacyjno-programowych nauczania oraz koncepcji materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych do przedsięwzięć edukacyjnych adresowanych do biegłych rewidentów,
 • 7) organizowanie ogólnokrajowych konferencji na tematy wchodzące w zakres inicjowanych i prowadzonych przedsięwzięć edukacyjnych.

Organy Placówki ich zakres i zadania

§ 3.

 1. Za całokształt działalności Placówki odpowiada Dyrektor, powołany w trybie określonym w § 4 lit. a) regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych
  w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.
 2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Placówki. Jest zobowiązany do działania zgodnego z przepisami prawa, interesem społecznym i decyzjami władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 3. Dyrektor reprezentuje Placówkę wobec władz Stowarzyszenia oraz jednostek z nią współpracujących.
 4. Do zadań Dyrektora Placówki w szczególności należy:
 • 1) inicjowanie nowych przedsięwzięć edukacyjnych, realizowanych przez Placówkę lub oddziały okręgowe Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • 2) współdziałanie z jednostkami współpracującymi z Placówką,
 • 3) zabezpieczanie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań rzeczowych Placówki przy uzyskiwaniu optymalnych relacji ekonomicznych,
 • 4) wykonywanie decyzji i poleceń prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • 5) ustalanie zasad współdziałania ze współpracownikami dydaktycznymi Placówki (autorami, recenzentami, redaktorami, wykładowcami, wizytatorami), koordynatorami wykonywania przez nich prac na rzecz Placówki,
 • 6) organizowanie pracy etatowych pracowników Placówki w sposób gwarantujący sprawną realizację zadań, w tym:
  • ustalanie zakresów zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Placówki oraz zakresów czynności pracowników,
  • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą głównego księgowego i kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Placówki,
 • 7) angażowanie, ustalanie wysokości wynagrodzenia, przeszeregowanie
  w ramach zajmowanego stanowiska, awansowanie oraz zwalnianie pracowników Placówki,
 • 8) przedkładanie Prezesowi Zarządu Głównego SKwP wniosków w sprawie struktury organizacyjnej Placówki,
 • 9) składanie Prezesowi Zarządu Głównego SKwP okresowych sprawozdań
  z działalności Placówki,
 • 10) zorganizowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego nad prowadzoną działalnością szkoleniową, o którym mowa w §3 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania iuzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31 poz. 216),
 • 11) zabezpieczenie majątku Placówki.

Organizacja Placówki

§ 4.

 1. Statut określa organizację placówki.
 2. W placówce organizowane są zajęcia dydaktyczne w różnych systemach nauczania:
  a) dziennym,
  b) zaocznym
  c) wieczorowym,
 3. Placówka prowadzi działalność w okresie całego roku kalendarzowego, rok szkolny za który przygotowywane jest sprawozdanie z działalności jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.
 4. Organizacją przedsięwzięć edukacyjnych w Placówce zajmują się pracownicy etatowi, zgodnie z zakresem obowiązków i uprawnień, określonych strukturą organizacyjną jednostki.
 5. Grupę uczestników stanowi określona liczba osób, których rekrutacja prowadzona jest według kryteriów tematu kursu i poziomu wiadomości lub umiejętności. Grupa powstaje na podstawie zgłoszeń podczas trwania naboru.
 6. Obowiązującym standardem edukacyjnym będzie zasada bezpośredniego kontaktu uczestnika z wykładowcą prowadzącym zajęcia w dobrze wyposażonej sali, z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
 7. Szczegółową organizację zajęć dydaktycznych określa harmonogram zajęć, który jest konstruowany w sposób optymalny z punktu widzenia potrzeb i możliwości słuchaczy, z  zachowaniem zasady dziennego wymiaru czasu szkolenia nie przekraczającego 8 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna - 45 minut).

Prawa i obowiązki pracowników

§ 5.

 1. Realizatorami zajęć dydaktycznych są wykładowcy rekrutujący się spośród pracowników nauki i specjalistów - praktyków, w tym biegłych rewidentów.
 2. Do podstawowych obowiązków wykładowców, o których mowa w ust. 1 należy:
  1) prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z programem nauczania i ogólnymi zasadami dydaktyki dla dorosłych,
  2) stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczani i technicznych środków audiowizualnych, sprzyjających przyswajaniu materiału objętego programem nauczania,
  3) sprawdzanie wiadomości słuchaczy i ocenianie w formach przewidzianych programem nauczania,
  4) udzielanie słuchaczom konsultacji indywidualnych w zależności od potrzeb, w formach ustalonych programami nauczania,
  5) analizowanie i uwzględnianie uwag formułowanych przez wizytatorów nadzoru pedagogicznego, a dotyczących sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych,
  6) prowadzenie dokumentacji wykonywanej pracy pedagogicznej.
 3. Wykładowcy mają prawo do:
 • 1) wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z zawartą
  umową,
 • 2) zgłaszanie uwag co do doboru treści dydaktycznych i rozkładu godzin materiału nauczania, a także wprowadzenia niezbędnych korekt w realizacji programu, zgodnie z własnymi poglądami i sugestiami słuchaczy, po uzyskaniu akceptacji osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie placówki,
 • 3) udział w różnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  i pedagogicznych, organizowanych przez Placówkę,

Prawa i obowiązki słuchaczy

§ 6.

 1. Osoby zgłaszające się na poszczególne przedsięwzięcia edukacyjne stają się podmiotem praw i obowiązków z chwilą zakwalifikowania w poczet słuchaczy.
 2. Przyjęcia słuchaczy odbywają się na zasadzie wolnego naboru. Zakwalifikowanie
  w poczet słuchaczy następuje po:
  1) stwierdzeniu spełnienia przez kandydata wymogów kwalifikacyjnych, określonych programem nauczania,
  2) wpłaceniu opłaty w całości lub pierwszej jej raty, stosownie do ustaleń zawartych w informatorze opracowanym dla danego przedsięwzięcia edukacyjnego.
 3. Kandydaci nie zakwalifikowaniu na wybrane przez nich szkolenie z przyczyn podanych w ust. 2 pkt. 2) otrzymują zwrot wniesionej opłaty w całości.
 4. Słuchacze wszystkich przedsięwzięć szkoleniowych organizowanych przez 
  Placówkę mają prawo do:
  1) swobodnego wyboru zakresu tematycznego i formy organizacyjnej szkolenia - w ramach oferty szkoleniowej,

  2) otrzymania przewidzianych programem materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych,

  3) uzyskania - w miarę potrzeby - konsultacji indywidualnej w formie ustalonej programem nauczania,

  4) zgłaszania wniosków w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień do realizowanego programu nauczania - w oparciu o własne potrzeby zawodowe,

  5) rezygnacji z uczestnictwa w kursie trwającym powyżej jednego miesiąca nie później niż po 3-cich zajęciach, z zachowaniem prawa do zwrotu 2/3 opłaty za kurs. Opłata za otrzymane materiały szkoleniowe nie podlega zwrotowi,

  6) otrzymania zaświadczenia według następujących zasad:

    a) Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).
   
    b) Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 50 % punktów możliwych do osiągnięcia z każdego bloku tematycznego oraz spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 otrzymuje dodatkowo certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu ścieżki edukacyjnej SKwP. 

    c) osoba, która ukończyła kurs może przystąpić do egzaminu w terminie do 6-mcy od daty zakończenia kursu.

  7) uczestniczenia w ocenie efektywności danego przedsięwzięcia edukacyjnego, przeprowadzonej w drodze badań ankietowych.

 5. Do obowiązków słuchaczy należy:
  1
  ) przestrzeganie zasad uczestnictwa w szkoleniu, określonych w informatorach szkoleniowych,
  2) uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych oraz studiowanie dostarczonych materiałów szkoleniowych i wskazanej literatury uzupełniającej,
  3) przystąpienie do przejściowych i końcowych sprawdzianów wiadomości w formie określonej programem nauczania, zgodnie z Regulaminem Komisji Egzaminacyjnej Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych,
  4) regulowanie należności za prowadzone szkolenie oraz dostarczone materiały szkoleniowe w wysokości i na warunkach określonych w informatorze szkoleniowym.
 6. Słuchacze przedsięwzięć edukacyjnych mogą zostać skreśleni z listy uczestników szkolenia na skutek:
  1) nie uczęszczania na zajęcia,
  2) nie przestrzegania reguł ustalonych w założeniach organizacyjno-programowych (np. harmonogramy zajęć, programy nauczania, wymagania wykładowców),
  3) nie uiszczenia opłaty tytułem szkolenia w terminie określonym przez organizatora.

Postanowienia końcowe

§ 7.

Działalność Placówki finansowana jest z przychodów za szkolenia.

§ 8.

Placówka zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym statutem osobom zainteresowanym poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Placówki.

§ 9.

Statut wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2011 r.

Polecamy