Statut

S  T  A  T  U  T

niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego
pod nazwą
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Centrum Edukacji
Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych

00-443 Warszawa, ul. Górnośląska 5Zatwierdzony uchwałą nr 780/32/2011
Prezydium Zarządu Głównego z dnia 6 grudnia 2011 r.

Zmieniony uchwałą nr 840/280/2015
Prezydium Zarządu Głównego z dnia 21 stycznia 2015 r.

Obowiązuje od dnia 21 stycznia 2015 r.
 
 
Postanowienia ogólne, nazwa placówki

§ 1


1. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jest osobą prawną prowadzącą niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Edukacji Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych zwaną dalej Placówką.
2. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Edukacji Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego działającą w oparciu o przepisy art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu, nadanego przez osobę prowadzącą.
3. Siedziba placówki znajduje się przy ul. Górnośląskiej 5, 00-443 Warszawa.
4. Nadzór nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
5. Placówka realizuje działalność szkoleniową w formie odpłatnych kursów, które prowadzone są:
a) Warszawa, ul. Górnośląska 7b,
b) Warszawa, ul. Królewska 19/21,
c) Warszawa, ul. Bobrowiecka 9.

Cel działania placówki

§ 2


1. Celem działalności placówki jest kształcenie, dokształcanie i doskonalenie wiedzy ogólnej i zawodowej w zakresie zawodów związanych z rachunkowością, prawem finansowym, podatkowym, gospodarczym, handlowym, pracy, prowadzeniem działalności gospodarczej, zarządzaniem ekonomiką przedsiębiorstwa, analizą finansową, przetwarzaniem danych, kontrolą, rewizją, ubezpieczeniami, a także obligatoryjne doskonalenie biegłych rewidentów, doradców podatkowych, rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości oraz innych wolnych zawodów w podanym wyżej zakresie tematycznym.
2. Placówka realizuje swoje zadania przy wykorzystaniu najnowszych technik wizualnych i przetwarzania danych, poprzez:
a) prowadzenie kursów dla:
• osób zatrudnionych w zawodach związanych z rachunkowością, służb finansowych, podatkowych, gospodarczych, handlowo-marketingowych, kadrowo-płacowych w sferze gospodarczej, finansów publicznych i innych zakładach i instytucjach;
• przedsiębiorców, menedżerów (innych osób zainteresowanych tą problematyką);
• osób wykonujących zawód biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości oraz innych wolnych zawodów w podanym wyżej zakresie tematycznym.
b) prowadzenie szkoleń interpersonalnych i tzw. szkoleń zamkniętych, tj. organizowanych na indywidualne zamówienie klienta.

Osoba prowadząca placówkę

§ 3


1. Do zadań osoby prowadzącej placówkę należy w szczególności:
1) nadawanie placówce statutu;
2) powoływanie i odwoływanie dyrektora;
3) wprowadzanie zmian w statucie;
4) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków do prawidłowego działania placówki;
5) wyposażanie placówki w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania;
6) zapewnianie placówce obsługi administracyjnej.

Organy placówki i ich zadania

§ 4


1. Za bieżącą działalność placówki odpowiada dyrektor placówki, powołany przez Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
2. Do zadań dyrektora placówki w szczególności należy:
1) kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) sprawowanie wewnętrznego nadzoru w placówce;
3) planowanie działalności edukacyjnej i czuwanie nad zgodnym z programem przebiegiem poszczególnych przedsięwzięć edukacyjnych w placówce;
4) przestrzeganie należytego prowadzenia, zabezpieczenia i przechowywania dokumentacji wykonywanej w placówce działalności edukacyjnej (programy nauczania, dzienniki zajęć, protokóły z egzaminów, rejestry wydanych zaświadczeń);
5) zapewnianie placówce korzystania z bazy materialnej i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych (lokal, sprzęt audiowizualny, pracownie komputerowe, pomoce naukowe, podręczniki, skrypty itp.);
6) zagwarantowanie pełnej dostępności poszczególnych form kształcenia wszystkim zainteresowanym;
7) zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć
w placówce i zatrudnianie jej w formach przewidzianych przepisami prawa;
8) zatwierdzanie programów nauczania;
9) sprawowanie nadzoru nad aktualizacją strony internetowej placówki i udostępnianie zainteresowanym pełnej oferty szkoleniowej placówki;
10) ustalanie wysokości opłat za uczestnictwo w kursach.

Organizacja placówki

§ 5


1. Placówka realizuje cele i zadania, o których mowa w § 2 poprzez organizację odpłatnej działalności edukacyjno-szkoleniowej w formie kursów, a także wydawanie publikacji mających charakter materiałów szkoleniowych przewidzianych w programach nauczania poszczególnych przedsięwzięć edukacyjnych.
2. Dla realizacji zadań edukacyjno-szkoleniowych placówki, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych zapewnia bazę materialno-rzeczową, co oznacza, iż placówka nie będzie wyposażona w odrębny majątek lecz będzie korzystała z majątku i zasobów rzeczowych i osobowych Instytutu.
3. Organizacją przedsięwzięć edukacyjnych w placówce zajmują się pracownicy etatowi Instytutu Certyfikacja Zawodowej Księgowych, zgodnie z zakresem obowiązków i uprawnień, określonych strukturą organizacyjną jednostki.
4. Grupę uczestników kursów stanowi określona liczba osób, których rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w programach nauczania. Grupa powstaje na podstawie zgłoszeń podczas trwania naboru.
5. Obowiązującym standardem edukacyjnym jest zasada bezpośredniego kontaktu uczestnika z wykładowcą prowadzącym zajęcia w dobrze wyposażonej sali, z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
6. W celu prawidłowego przeprowadzania egzaminów końcowych (wewnętrznych) dyrektor Instytutu powołuje Komisję Egzaminacyjną działającą w Instytucie Certyfikacji Zawodowej Księgowych, której zadania określone są w regulaminie Komisji Egzaminacyjnej.
7. Zajęcia odbywają się w dni powszednie oraz w soboty i niedziele. Rozkład zajęć jest zgodny z przyjętym programem nauczania dla każdej formy kształcenia organizowanej
w ramach placówki i podawany jest w ofercie edukacyjnej.
8. Kursy w placówce realizowane są w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina dydaktyczna trwa 45 minut.

Prawa i obowiązki wykładowców

§ 6


1. Kursy prowadzą osoby rekrutujące się spośród pracowników nauki i specjalistów – praktyków, w tym m.in. biegłych rewidentów, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, posiadające kwalifikacje i doświadczenie do prowadzenia danego rodzaju kształcenia.
2. Wykładowca zatrudniony do prowadzenia zajęć w placówce jest odpowiedzialny za jakość procesu dydaktycznego.
3. Do podstawowych obowiązków wykładowców, o których mowa w ust. 1 należy:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z programem nauczania i ogólnymi zasadami dydaktyki dla dorosłych;
2) stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
i technicznych środków audiowizualnych, sprzyjających przyswajaniu materiału objętego programem nauczania;
3) sprawdzanie wiadomości słuchaczy i ocenianie w formach przewidzianych programem nauczania;
4) udzielanie słuchaczom konsultacji indywidualnych w zależności od potrzeb,
w formach ustalonych programami nauczania;
5) analizowanie i uwzględnianie uwag nadzoru dotyczących sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych;
6) prowadzenie dokumentacji wykonywanej pracy.
4. Wykładowcy mają prawo do:
1) wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z zawartą umową;
2) zgłaszania uwag, co do doboru treści dydaktycznych i rozkładu godzin materiału nauczania, a także wprowadzenia niezbędnych  korekt w realizacji programu, zgodnie z własnymi poglądami i sugestiami słuchaczy, po uzyskaniu akceptacji dyrektora placówki;
3) udziału w różnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych
i pedagogicznych, organizowanych przez placówkę.

Prawa i obowiązki słuchaczy

§ 7


1. Osoby zgłaszające się na poszczególne przedsięwzięcia edukacyjne stają się podmiotem praw i obowiązków z chwilą zakwalifikowania w poczet słuchaczy.
2. Przyjęcia słuchaczy odbywają się na zasadzie wolnego naboru. Zakwalifikowanie w poczet słuchaczy następuje po:
 1) stwierdzeniu spełnienia przez kandydata wymogów kwalifikacyjnych, określonych programem nauczania;
2) wpłaceniu opłaty w całości lub pierwszej jej raty, stosownie do ustaleń zawartych w informatorze opracowanym dla danego przedsięwzięcia edukacyjnego.
3. Kandydaci niezakwalifikowani na wybrane przez nich szkolenie z przyczyn podanych w ust. 2 pkt. 1 otrzymują zwrot wniesionej opłaty w całości.
4. Słuchacze placówki mają prawo do:
 1) swobodnego wyboru zakresu tematycznego i formy organizacyjnej szkolenia
 - w ramach oferty szkoleniowej;
 2) otrzymania przewidzianych programem materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych;
 3) uzyskania - w miarę potrzeby - konsultacji indywidualnej w formie ustalonej programem nauczania;
 4) zgłaszania wniosków w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień do realizowanego programu nauczania - w oparciu o własne potrzeby zawodowe;
 5) rezygnacji z uczestnictwa w formie kształcenia – na warunkach ustalonych przez placówkę;
 6) otrzymania zaświadczeń o ukończeniu kursu po spełnieniu warunków określonych programem nauczania;
 7) uczestniczenia w ocenie efektywności danego przedsięwzięcia edukacyjnego, przeprowadzonej w drodze badań ankietowych.
5. Do obowiązków słuchaczy należy:
 1) przestrzeganie zasad uczestnictwa w kursie, określonych w informatorach szkoleniowych;
 2) uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych oraz studiowanie dostarczonych materiałów szkoleniowych i wskazanej literatury uzupełniającej;
 3) przystąpienie do prac kontrolnych i końcowych sprawdzianów wiadomości w formie określonej programem nauczania;
 4) regulowanie należności za uczestniczenie w kursie oraz za dostarczone materiały szkoleniowe, w wysokości i na warunkach określonych w ofercie szkoleniowej.
6. Słuchacze przedsięwzięć edukacyjnych mogą zostać skreśleni z listy uczestników  szkolenia na skutek:
 1) nieuczęszczania na zajęcia;
 2) poważnego naruszenia dyscypliny, zachowania łamiącego prawo i obowiązki przebywania w placówce;
 3) nieprzystąpienia do prac kontrolnych przewidzianych programem nauczania;
 4) nieuiszczenia opłaty tytułem szkolenia w terminie określonym przez organizatora;
 5) na własny wniosek.
7. Od decyzji dyrektora placówki o skreśleniu słuchacza z listy, słuchaczowi przysługuje prawo do odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
8. Każdy słuchacz ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w formie kształcenia, w której bierze udział. Warunkiem przyjęcia rezygnacji jest złożenie jej w formie pisemnej.
9. W przypadku rezygnacji słuchacze mają prawo do zwrotu wypłaconych środków na następujących warunkach:
 1) kursy trwające powyżej jednego miesiąca, nie później niż po trzech zajęciach, z zachowaniem prawa do zwrotu do 2/3 opłaty za kurs (proporcjonalnie do całkowitej liczby godzin formy kształcenia); opłata za otrzymane materiały szkoleniowe nie podlega zwrotowi;
 2) inne kursy (szkolenia) trwające poniżej jednego miesiąca, nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na kursie nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za udział.
10. W przypadku gdy rezygnacja nastąpiła z przyczyn losowych o zwrocie wpłaconych środków decyduje dyrektor placówki lub upoważniony przez niego pracownik.

Finansowanie placówki

§ 8


1. W ramach prowadzonej obsługi administracyjnej i księgowej placówki, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych organizuje i nadzoruje wszelkie działania w zakresie obsługi administracyjnej placówki, w tym m.in.: wysyłanie klientom różnego rodzaju ofert szkoleniowych, wystawianie słuchaczom wymaganych prawem zaświadczeń i certyfikatów, wystawianie faktury za przeprowadzone szkolenia lub inne formy edukacyjne oraz dokonywanie zakupów towarów i usług na potrzeby placówki.
2. Wyniki finansowe placówki, w tym przychody i koszty ich uzyskania są włączone do ogólnego wyniku finansowego Instytutu i prezentowane są w sprawozdaniu finansowym Instytutu oraz uwzględniane w ramach jego przychodów i kosztów uzyskania
w ewidencji podatkowej.
3. Działalność placówki finansowana jest z odpłatności za poszczególne formy edukacyjne, ponoszonej bezpośrednio przez słuchaczy (uczestników szkoleń) lub zakłady pracy
 i instytucje kierujące swoich pracowników na szkolenia.  
4. Wysokość opłat pobieranych za poszczególne formy edukacyjne oraz materiały dydaktyczne ustala, dyrektor placówki.

§ 9

Placówka zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym statutem osobom zainteresowanym poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej placówki oraz w jej siedzibie.


Postanowienia końcowe

§ 10

1. Placówka używa pieczątki podłużnej:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Centrum Edukacji
Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych
ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

2. Placówka używa również pieczątki okrągłej z napisem w otoku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, w środku Centrum Edukacji

§ 11

Statut wchodzi w życie z dniem 21 stycznia 2015 r.

Polecamy

  • sfiia
  • Panda cukierki
  • randstad
  • PTE