Szczegóły szkolenia

Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa

I.   AKTUALNOŚCI
    1. 
Przedstawienie  zmian w przepisach dotyczących: 
    ■ urlopu macierzyńskiego, urlopu macierzyńskiego na warunkach urlopu 
       macierzyńskiego,

    ■
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach
       urlopu macierzyńskiego,

    ■
urlopu rodzicielskiego (nowa instytucja),
    ■
zróżnicowanej wysokości zasiłku macierzyńskiego, które weszły w życie
       z dniem 17 czerwca 2013 r.  

    2.
Informacja o rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
       z 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie o zasadach i trybie
       wystawiania zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA.
 

II.
Przedstawienie i omówienie wybranych zagadnień zaktualizowanego
   Komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
   pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
   i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 77, poz. 512 ze zm.)
   – wydanie z 4 lipca 2012 r.


III.
Dokumentowanie prawa do świadczeń  
    Przedstawienie i omówienie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy
    i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów
    stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia
    społecznego w razie choroby i macierzyństwa – które weszło w życie
    9 maja 2012 r. oraz przedstawienie dokumentów wymaganych do wypłaty
    zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako
    okres urlopu macierzyńskiego.


IV. Roszczenia o wypłatę świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia
    chorobowego - ustalanie prawa do świadczeń, ich wysokości i okresu
    wypłaty:

   ▪ wynagrodzenie  za  czas  choroby,
   ▪ zasiłek chorobowy,
   ▪ świadczenie rehabilitacyjne,
   ▪ zasiłek macierzyński,
   ▪ zasiłek opiekuńczy.

V. Omówienie przypadków braku prawa do świadczeń.

VI. Zasady kontroli prawidłowości orzekania o niezdolności do pracy oraz
     kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy.


VII. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników:
     1.
wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru świadczeń,
     2. okresy, z którego podstawa wymiaru zasiłku jest ustalana,
     3.
zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników wynagrodzenia
         przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne,

     4.
ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków,
     5.
waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia
        świadczenia rehabilitacyjnego.


VIII.  Dyskusja, odpowiedzi na pytania i trudne zagadnienia.


Prowadzący: Elżbieta Fijor – wybitny specjalista z zakresu zasiłków
                                                  i świadczeń pieniężnych.


Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Górnośląska 7B, sala wykładowa SKwP.

Cena szkolenia: 410 zł.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe, lunch.

Cena
410.00 zł
Tematyka
Kadry i płace
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.

Polecamy

  • sfiia
  • Panda cukierki
  • randstad
  • PTE