Szczegóły szkolenia

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –zagadnienia praktyczne - warsztaty

1. Podstawy prawne tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
1.1.   Kodeks Pracy,
1.2.   Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,
1.3.  Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
1.3.1. Tworzenie regulaminu ZFŚS,
1.3.2.  Błędy w zapisach przy tworzeniu regulaminu ZFŚS.

2. Podmioty zobowiązane  i niezobowiązane do tworzenia ZFŚS:
2.1.   Ustalanie  wysokości odpisu na Zakładowy  Fundusz Świadczeń Socjalnych,
2.2.  Metodyka ustalanie liczby zatrudnionych,
2.3.   Ustawowe wskaźniki  do tworzenia odpisu,
2.4. Ustawowe terminy do przekazania odpisów na ZFŚS,
2.5.   Sytuacja finansowa pracodawcy a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
2.5.1. Możliwości zwiększenia lub zmniejszenia wysokości odpisu na Fundusz,
2.5.2.  Ustawowe możliwości rezygnacji z tworzenia ZFŚS.

3. Komisja Socjalna – rola, zadania i kompetencje:
3.1.  Przedstawiciel związków zawodowych,
3.2.  Przedstawiciel załogi.

4. Zakres działalności socjalnej.
4.1.  Pojęcie działalności socjalnej.
4.2.  Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
4.3.   Adresaci pomocy socjalnej,
4.3.1. Pracownicy i członkowie ich rodzin,
4.3.2. Zleceniobiorcy,
4.3.3. Emeryci i renciści ,
4.3.4. Osoby przebywające  na urlopach wychowawczych i macierzyńskich.

5.  Kryteria stosowane i podstawy prawne  przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS:
5.1.  Pojęcie kryterium socjalnego,
5.2.  Przyznawanie świadczeń socjalnych,
5.3.   Dokumentacja związana z wypłatą   finansowej i rzeczowej pomocy socjalnej,
5.4.  sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzania  informacji dotyczącej sytuacji materialnej osób uprawnionych – kontrola oceny sytuacji socjalnej osoby uprawnionej.

6. Rodzaje wydatków możliwych do sfinansowania z ZFŚS:
6.1. Wypoczynek pracowników i ich rodzin zorganizowany w formie  wczasów,
6.2. Pobyt w sanatorium, wczasy profilaktyczne,
6.3. Wypoczynek dla dzieci w formie obozów, kolonii, zimowisk,  rajdów, zielonych szkół
6.4. Wycieczki, wyjazdy weekendowe,
6.5. Wypoczynek zorganizowany przez pracowników we własnym  zakresie (wczasy pod gruszą- agroturystyka), wycieczki,
6.6.  Bilety do kina, teatru, na wystawy, imprezy sportowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne – bilety i karnety na basen, korty tenisowe, do klubów sportowych,
6.7. Zapomogi losowe i ekonomiczne , pomoc rzeczowa i pieniężna przyznawana osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej (wyprawka do szkoły, sprzęt AGD),
6.8. Pomoc na cele mieszkaniowe (zwrotna i bezzwrotna) na warunkach określanych w umowie, dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych – żłobek, przedszkole.

7. Wydatki niepodlegające finansowaniu z ZFŚS.

8. Wypłata świadczeń socjalnych  na liście płac – omówienie poszczególnych rodzajów świadczeń w aspekcie :
8.1. Kosztów uzyskania przychodu,
8.2. Podatku dochodowego od osób fizycznych,
8.3.  Składek na ubezpieczenia  społeczne i zdrowotne.

9. Świadczenie urlopowe:
9.1. Świadczenie urlopowe a wczasy pod gruszą,
9.2. Podmioty uprawnione do wypłaty świadczenia urlopowego,
9.3.  Możliwość rezygnacji z wypłaty świadczenia urlopowego.

10. Dokonywanie potrąceń z  ZFŚS na podstawie tytułów wykonawczych od komornika , US czy ZUS-u  a  rola stanowiska Departamentu Prawa Pracy MPiPS z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

11. Dostępne orzecznictwo związane z zasadami gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Wykładowca Instytutu Marzena Jasińska


Terminy: 17 listopada 2017 r. ; 15 stycznia 2018 r.

Miejsce szkolenia:
Warszawa, ul. Górnośląska 7B, sala wykładowa SKwP.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe, lunch.

Cena
410.00 zł
Tematyka
Kadry i płace
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.

Polecamy

  • sfiia
  • Panda cukierki
  • randstad
  • PTE