Szczegóły szkolenia

XIII DOROCZNA KONFERENCJA RACHUNKOWOŚCI

Aspekty bilansowe i podatkowe sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2017 i zmiany w przepisach podatkowych na rok 2018

26-29 listopada 2017 r. Zakopane, Hotel Mercure Kasprowy

 
PATRONAT HONOROWY   rachunkowosc       
WSPÓŁPRACA   mazaras
 
P R O G R A M   K O N F E R E N C J I  

27 listopada 2017 r.

Zmiany w podatku dochodowym oraz ordynacji podatkowej 2017/2018
1. Aport z agio do spółki kapitałowej
2. Ograniczenia zwolnienia CIT dla dywidend
3. Zapobieganie unikaniu opodatkowania
4. Korekty przychodów i kosztów
5. Ulga na działalność badawczo-rozwojową
6. Działalność socjalna
7. Zasady ustalania zaliczek na podatek
8. Stawka CIT dla małych i nowych firm
9. Amortyzacja – zmiany przepisów
10. Inne planowane zmiany na 2018 r.
11. Jednolity plik kontrolny – kolejne wdrożenia
12. Klauzula rozstrzygania wątpliwości
13. Interpretacje podatkowe – nowe zasady
14. Gwarancje interpretacyjne
15. Pełnomocnictwa w sprawach podatkowych i gospodarczych
16. Reforma administracji skarbowej
17. Nowe obowiązki informacyjne spółek należących do grup kapitałowych
18. Przesłuchanie kontrolowanego lub świadka w kontroli celno-skarbowej
19. „Urzędowe" koszty skanu dokumentów podatkowych
20. Nowe wzory wniosków o wpis do KRS
21. Kontrola podatkowa – nowe kary
22. Rejestr należności publicznoprawnych
23. Refakturowanie wydatków - nowe stanowiska
24. Nowe podatki – plany Ministerstwa
25. Pozostałe zmiany w ordynacji podatkowej uchwalone w 2017 r. i planowane na 2018 r.
26. Nowe, odmienne orzecznictwo sądowo-administracyjne w kluczowych aspektach prowadzonej działalności - przegląd

Prowadzenie: Monika IWANIEC – biegły rewident, doradca podatkowy

Podatek od towarów i usług w 2017 r. i proponowane zmiany na 2018 r.
1. Proponowane zmiany w podatku od towarów i usług na 2018 r.
• split payment (tzw. podzielona płatność)
2. Praktyczne problemy w rozliczaniu VAT, w tym m.in.:
• wystawianie i korygowanie tzw. pustych faktur
• moment powstania obowiązku podatkowego
• opodatkowanie członków zarządu
• odstępne i kary umowne a VAT
• nabywanie usług budowlanych
3. Nadużycie prawa (klauzula abuzywna) w praktyce – interpretacje organów podatkowych

Prowadzenie: Kinga BARAN - doradca podatkowy w spółce audytorsko-doradczej „MAZARS”

28 listopada 2017 r.

Ustawa z dnia 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (wejście w życie  26.01.2017 r.) – omówienie wybranych zagadnień
1. Obowiązek raportowania informacji niefinansowych dla niektórych dużych jednostek
2. Zakres nowego załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości – dla niektórych jednostek objętych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
3. Zmiany w zakresie ochrony danych
4. Nowy katalog jednostek mających możliwość  stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu
5. Zmiany w katalogu jednostek stosujących uproszczone zasady ewidencji leasingu (określonych w przepisach podatkowych)

Prowadzenie: Małgorzata CZUPRYŃSKA – biegły rewident

Aspekty podatkowe i bilansowe związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych
i sporządzeniem jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017
z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa, najnowszego orzecznictwa oraz interpretacji
1. Polityka rachunkowości – co powinna zawierać i co dobrze jest w niej zapisać – zagadnienia praktyczne
2. Krajowy Standard nr 11 „Środki trwałe” – omówienie wprowadzonych regulacji i  możliwości ich wykorzystania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
3. Inwentaryzacja -  rachunkowe i podatkowe skutki rozliczenia inwentaryzacji   
4. Dzień zamknięcia ksiąg (sporządzenia sprawozdania finansowego) – data istotna dla rozliczenia wyniku  finansowego i podatkowego
5. Ujmowanie w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych dotyczących roku obrotowego, w szczególności tych, o których jednostka uzyskuje informacje po dniu bilansowym
6. Podatek dochodowy bieżący i odroczony  - weryfikacja poprawności rozliczeń
7. Zasady i metodologia określania podmiotów powiązanych i jednostek, w których  jednostka posiada zaangażowanie w kapitale według przepisów bilansowych
8. Przygotowanie ksiąg do zmian w przepisach podatkowych i bilansowych w roku 2018

Prowadzenie: Małgorzata MAZURKIEWICZ – biegły rewident

29 listopada 2017 r.


Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi
1. Identyfikacja podmiotów powiązanych – podmioty z udziałem kapitałowym Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego – projektowana zmiana 1 stycznia 2018 r.
2. Pojęcie „transakcji i zdarzeń jednego rodzaju” – aktualne orzecznictwo oraz interpretacje – jak liczyć przekroczenie limitów?
3. Szczegółowe elementy dokumentacji w świetle przepisów nowego Rozporządzenia
4. CIT TP/PIT TP w świetle przepisów nowego Rozporządzenia
5. Zeznanie roczne a ceny transferowe
6. Międzynarodowa wymiana informacji podatkowych a ceny transferowe – dokument CbC

Prowadzenie: Marcin GÓRSKI – adwokat, doradca podatkowy

Informacje organizacyjne
Cena konferencji przy zgłoszeniu min. 3 osób, dla uczestników
poprzednich konferencji i członków SKwP
3200 PLN+23% VAT
Cena konferencji przy zgłoszeniu do 23.10.2017 r.
3250 PLN+23% VAT
Cena konferencji
3550 PLN+23% VAT

Cena obejmuje: udział w wykładach, komplet materiałów konferencyjnych, wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących oraz zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych (zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych za dopłatą 360 zł/brutto). Zakwaterowanie w dn. 26.11 br. od godz. 16.00, wyjazd uczestników w dn. 29.11. po obiedzie. Istnieje możliwość pobytu osoby towarzyszącej za dopłatą. Uczestnicy konferencji mogą bezpłatnie korzystać z basenu, sauny i siłowni.

Szczegółowe informacje o hotelu znajdziecie Państwo na stronie: http://www.kasprowy.pl/hotel

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie konferencji oraz prawo do odwołania konferencji z przyczyn od siebie niezależnych i w przypadku małego zainteresowania niniejszym terminem.

Cena
3550.00 zł
Tematyka
Rachunkowość
W celu zapisania się prosimy wypełnić formularz.

Można też zapisać się poprzez wysłanie fax-em lub pocztą elektroniczną jako załącznik formularza.

Polecamy

  • sfiia
  • Panda cukierki
  • randstad
  • PTE